Choď na obsah Choď na menu
 


Pokyny

19. 8. 2020
Prevádzka a vnútorný režim MŠ Michaľany od 1.9.2020*
 
*Tieto pokyny pre zákonných zástupcov detí MŠ Michaľany sú spracované v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR.
Všeobecné pokyny
Do priestorov materskej školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).  
Sprevádzajúca osoba sa smie zdržiavať len v priestoroch šatne, nevyhnutný čas potrebný na odovzdanie a prevzatie dieťaťa
Zákaz nosenia hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.  
Zákaz používania textilných uterákov.
Posteľné prádlo a pyžamo sa bude meniť 1x týždenne, prípadne podľa potreby. 
Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania
V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.  
Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku. Deti si utvrdia návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.  
Vytvorená trieda sa nebude meniť, deti sa nebudú premiešavať. 
Zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre neskoršie úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.  
Zákonný zástupca, prípadne sprevádzajúca osoba:
Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky Materskej školy Michaľany na obdobie do konca školského roku 2019/2020.  
Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom  priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk).  
Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi( učiteľ, pedagogický asistent), ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra. 
Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy čestné prehlásenie, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac, ako tri dni, písomné vyhlásenie o tom, že dieťa neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.  
Bezodkladne si vyzdvihne dieťa z MŠ, ak v priebehu dňa vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo akýkoľvek príznak  respiračného ochorenia. Zákonný zástupca, v takomto prípade, nechá dieťa doma až do vymiznutia príznakov. 
V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,vzápätí o tejto situácii informuje príslušného učiteľa a riaditeľa školy
Povinnosťou zákonného zástupcu je aj nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast, alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je dieťa zo školy vylúčené.  
Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by sa mal minimalizovať na minimum.
Dieťa môže do a z MŠ sprevádzať vždy len jeden zákonný zástupca.
Príchod detí do MŠ
Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
Sprevádzajúca osoba do budovy vstupuje výlučne s rúškom, vydezinfikuje si ruky dezinfekčným prostriedkom.
Sprevádzajúca osoba dieťa v šatni prezlečie, prezuje, umiestni rezervné rúško dieťaťa do jeho skrinky 
Poverený pedagogický zamestnanec prevedie  ranný filter, zmeria dieťaťu teplotu bezdotykovým teplomerom, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva. Ak dieťa prejde ranným filtrom, sprevádzajúca osoba mu odovzdá dieťa. 
Poverený pedagogický zamestnanec odvedie dieťa do umývarky a tam si pod jeho dohľadom umyje ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  
Poverený pedagogický zamestnanec odovzdá dieťa učiteľke do triedy.
Odchod detí z MŠ
Sprevádzajúca osoba do budovy vstupuje výlučne s rúškom, vydezinfikuje si ruky dezinfekčným prostriedkom a v šatni počká na príchod dieťaťa.
Poverený zamestnanec  privedie dieťa z triedy a odovzdá sprevádzajúcej osobe v šatni. 
 
 
Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!              Mgr.Slavomila Lacková,riaditeľka MŠ