Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzka a vnútorný režim MŠ Michaľany

3. 9. 2021

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, Michaľany

 

 

 

 

 

Vnútorný predpis č. 2/2021

 

 

 

 

 

Prevádzka a vnútorný režim Materskej školy Michaľany v školskom roku 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr.Slavomila Lacková

Zo dňa:19.8.2021

Platnosť od: 1.9.2021

 

Vnútorný predpis č. 2/2021

Smernica, ktorou sa určujú všeobecné podmienky prevádzkya vnútorný režim Materskej školy Michaľany v školskom roku 2021/2022

Vnútorný predpis č. 2/ 2021 vydáva riaditeľ Materskej školy Michaľany v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Čl. I Úvodné ustanovenia

Smernica sa vydáva za účelom zaistenia podmienokprevádzky a vnútorný režim Materskej školy Michaľany v školskom roku 2021/2022. Je spracovaná na základe dokumentu manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, ktorý stanovuje základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.ktorý vydalo MŠVaV SR, zo dňa 17.8.2021. Dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej aj ako“ UVZ SR“) a predstavuje nadstavbu platných opatrení a bude podliehať pravidelnej aktualizácií. 

 

Čl.II Základné prevádzkové pokyny

 

1. Opatrenia MŠ kvôli prevencii nákazy COVID-19

 

• Vstup cudzím (s výnimkou zamestnancov Obce Michaľany, ŠJ, RÚVZ, za dodržania všetkých hygienicko – epidemiologických opatrení -zmeranie teploty, rúško, 2m odstupy, dezinfekcia rúk...)  osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľkou školy a písomným Vyhlásením o bezpríznakovosti danej osoby.
• Sprevádzajúca osoba smie vstúpiť len do šatne.
• Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie.
• Škola zriadila izolačnú miestnosť(riaditeľňa), ktorá slúži na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19,alebo iného infekčného ochorenia. Po opustení miestnosti touto osobou bude miestnosť vydezinfikovaná a vyvetraná.

 

2. Príchod a odchod detí do MŠ

 

• Pri ceste do a z materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
• Vstup do vnútorných priestorov školy je povolený naraz len 2 sprevádzajúcim osobám a ich deťom navštevujúcim MS Michaľany. Sprevádzať deti do a z MŠ( s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole), smie len 1 sprevádzajúca osoba.
• Sprevádzajúca osoba, ktorá privádza dieťa do MŠ Michaľany dodržiava  zásadu ROR:
❖ pri vstupe do budovy si dezinfekčným prostriedkom vydezinfikuje ruky 
❖ dodržiava 2m odstup od iných zákonných zástupcov
❖ Do budovy vstupuje výlučne s rúško
• Poverený zamestnanec  zabezpečí organizáciu pohybu osôb pri vstupe do MŠ tak, aby sa minimalizoval kontakt medzi osobami, za dodržania všetkých hygienických a epidemiologických opatrení. Bezdotykovým teplomerom zmeria teplotu dieťaťu.
• Sprevádzajúca osoba dieťa prezlečie, prezuje.
• Poverený pedagogický zamestnanec v šatni prevedie dôkladný ranný filter(príloha A), po ňom mu sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie.
• Poverený pedagogický zamestnanec odvedie dieťa do umývarky a tam si pod jeho dohľadom umyje ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  
• Poverený pedagogický zamestnanec odovzdá dieťa do triedy učiteľke .
• Pri odchode z MŠ poverený zamestnanec  privedie dieťa z triedy a odovzdá sprevádzajúcej osobe v šatni. 
• Celkový čas zdržiavania sa osôb sprevádzajúcich deti do materskej školy vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy by sa mal zredukovať na minimum
• Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy a po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni, zákonný zástupca predkladá písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.
• Zákonný zástupca rešpektuje pravidlo zákazu nosenia jedla, nápojov,hračiek a iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy, stanovené riaditeľom materskej školy.  
• Ak dieťa v priebehu dňa vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo akýkoľvek príznak  respiračného ochorenia, bude nutné umiestniť ho do samostatnej miestnosti a kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho bezodkladne vyzdvihnú. Zákonný zástupca, v takomto prípade, nechá dieťa doma až do vymiznutia príznakov. Ak sú respiračné príznaky alergického pôvodu, je zákonný zástupca povinný predložiť lekárske potvrdenie tejto skutočnosti od odborného lekára
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID_19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného učiteľa, alebo riaditeľa školy

 

3. Zamestnaci MŠ

 

• Zamestnanci MŠ Michaľany si doma, pred odchodom do práce, zmerajú teplotu, v prípade zvýšenia teploty nad fyziologickú úroveň nejdú do práce, oznámia túto skutočnosť riaditeľovi, kontaktujú ošetrujúceho lekára, lekára kontaktujú aj v prípade zdravotných ťažkostí v súvislosti s respiračným systémom (kašeľ, sťažené dýchanie, nádcha)
• Pri príchode do budovy MŠ si vydezinfikujú ruky, prezujú a prezlečú sa do pracovného odevu, ktorý sa mení najmenej 1x týždenne
• Všetci zamestnanci:
❖ Musia si často(pred vstupom do triedy vždy) umývať ruky mydlom, teplou vodou a dezinfekčným prostriedkom, najmenej po dobu 20 sekúnd. Osušia papierovou utierkou.
❖ Nesmú sa dotýkať neumytými rukami očí, nosa i úst; zakrývať si nos a ústa pri kašľaní a kýchaní jednorazovou papierovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša
❖ Musia dodržiavať vzdialenosť najmenej dva metre medzi sebou
❖ Musia sa vyhýbať blízkemu kontaktu s ľuďmi, ktorí javia príznaky respiračného ochorenia, nechodiť do oblastí vysokou koncentráciou ľudí, v domácnosti dbať na zvýšenú dezinfekciu povrchov a vo zvýšenej miere dodržiavať všetky hygienické a epidemiologické opatrenia
❖ Pokiaľ zamestnanec žije v spoločnej domácnosti s osobou podozrivou z ochorenia COVID-19, alebo chorou na COVID-19, alebo bol s takouto osobou v kontakte, alebo v blízkej rodine je niektorý príslušník rodiny v karanténe, bezodkladne oznámi túto skutočnosť zamestnávateľovi a ďalej sa riadi jeho pokynmi
• Ak sa objavia príznaky nákazy COVID – 19 u zamestnanca materskej školy v priebehu jeho pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa materskej školy a opustí materskú školu v najkratšom možnom čase s použitím rúška. 

 

 

4. Organizácia a priebeh predprimárneho vzdelávania

 

• Zamestnanci materských škôl podľa svojho uváženia a možností, zabezpečia dostatočné vzdialenosti medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 
• Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti a pedagogickí zamestnanci školy nemusia nosiť rúška.
• Materská škola nebude organizovať žiadne spoločné alebo iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho množstva osôb, podľa usmernenia ministra školstva.
• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti zorganizuje v exteriéri, v areáli MŠ, alebo mimo neho.
• Pedagogickí zamestnanci budú zvýšenú pozornosť venovať rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov detí . Zabezpečia, aby si deti po kýchnutí, alebo kašľaní vydezinfikovali ruky. Umývať ruky s celou skupinou (osobitne pred stravovaním, po použití toalety a po príchode zvonku) je potrebné pravidelne každú hodinu, maximálne 1,5 hodinu. Je potrebné dbať na to, aby si deti osvojili návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenosu nákazy, mydlom, teplou vodu ,pod dohľadom pedagogického zamestnanca. Ruky si osušia papierovou utierkou. Používanie textilných uterákov je zakázané.
• Organizáciu v umývarke a wc zabezpečia pedagogickí zamestnanci tak, aby sa zabránilo miešaniu skupín
• Umyvárka je vybavená mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami pre bezpečné osušenie rúk. 
• Deti  budú spať v I.triede, deti II. a III.triedy v spálni

 

 

5. Stravovanie

 

• Školské stravovanie bude realizované v bežnej podobe, avšak nesmie dôjsť k premiešavaniu skupín
• Harmonogram výdaja stravy:

Skupina detí

desiata

obed

olovrant

poznámka

A (deti I. a II. triedy)

8,55- 9,25 hod.

11,40- 12,20 hod.

14,50- 15,15 hod.

 

B (deti III.triedy)

9,00- 9,20 hod.

11,45- 12,15 hod.

14,45- 15,20 hod.

 

 

• Výdaj jedla bude potrebné uskutočniť do troch hodín od jeho prípravy, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.  
• Stravu vydáva personál, spolu s čistým príborom. Deti si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory.
• Stravovanie v školskej jedálni sa zabezpečuje v sprievode pedagogických zamestnancov, ktorí tak vypomáhajú s dokladaním jedál, nápojov a príborov v rámci výchovy a vzdelávania k stravovacím návykom, vo svojej skupine a jedálni
• Pri výdaji jedál je nutné dodržiavať zvýšené hygienické opatrenia
• Organizáciu v jedálni zabezpečia pedagogickí zamestnanci tak, aby sa zabránilo miešaniu skupín

 

 

6. Dezinfekcia priestorov MŠ

 

• V miestnosti, kde sa zdržuje skupina, bude zabezpečené časté a intenzívne vetranie.
• Všetky priestory materskej školy a hygienické zariadenia a priestory umyvární, ako aj hrové prvky v exteriéri sa dezinfikujú najmenej dvakrát denne a podľa potreby aj opakovane. Rovnako sa dezinfikujú všetky povrchy, dotykové plochy stolov, stoličiek, kľučiek, vodovodných kohútikov, splachovačov, vypínačov, zábradlí a ich okolia.  
• V spálni a triede budú lehátka od seba vzdialené najmenej 1m, miestnosť bude primerane vetraná, posteľné prádloa pyžamo sa bude meniť 1x týždenne, prípadne podľa potreby. 
• Šatňové priestory, do ktorých vstupujú sprevádzajúce osoby sa dezinfikujú a zmývajú na mokro:
❖ O 9,00 hod., po uzamknutí budovy
❖ O 12,30 hod. po odchode detí na poldennom pobyte
❖ O 16,30 hod., po ukončení prevádzky
• Šatňové skrinky sa dezinfikujú denne, po ukončení prevádzky
• Smetné koše budú zabezpečené tak, aby nebol nutný fyzický kontakt rúk s košom pri zahadzovaní odpadu ( odstránenie vrchného uzáveru koša a pod.)
• Areál školy, školského dvora i chodníkov v okolí MŠ bude dezinfikovaný v spolupráci so zriaďovateľom

 

Čl.IV Záverečné ustanovenia

Tento vnútorný predpis sa vzťahuje na podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí Materskej školy Michaľanypo dobu trvania potreby dodržiavania sprísnených epidemiologických opatrení a odporúčaní. 

1. Je záväzný pre všetkých zamestnancov školy .

2. S vnútorným predpisom 2/2021 musia byť oboznámení na pracovnej porade všetci  

   zamestnanci školy .

3. S vnútorným predpisom 2/2021 budú oboznámení zákonní zástupcovia detí formou 

   pokynov, prostredníctvom webového sídla a FB stránky Materskej školy Michaľany.

4Tento vnútorný predpis nadobúda účinnosť dňa 1.9.2021

 

V Michaľanoch  dňa 19.8.2021

 

Prerokované so zamestnancami MŠ Michaľany na pracovnej porade dňa 26.8.2021

 

Mgr. Renáta Stropkaiová.........................................................

Ing. Lucia Goreová.................................................................

Anna Levkivová.....................................................................

Bc.GabrielaSüčová................................................................

Amália Szathmáryová.............................................................

Andrea Janová........................................................................

Mgr. SlavomilaLacková..........................................................

S vnútorným predpisom sa dodatočne oboznámili:

 

.....................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................

Príloha A/ Organizácia ranného filtra

 

• Kontrola zdravotného stavu dieťaťa, tzv. “ranný filter” prebieha vždy za prítomnosti zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby, je to jednoduché, neinvazívne pozorovanie dieťaťa prípadne doplnené otázkami. 

Vykonávajú ho pedagogickí pracovníci každé ráno pri príchode dieťaťa do zariadenia. 

• Celý vstupný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa, len pozorovaním správania, nálady, vonkajších prejavov na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože. 
• Cieľom ranného filtra je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v zariadení, nemá v žiadnom prípade byť vyvodzovaním záverov o zdraví a chorobe
• V prípade, že pedagogický pracovník takéto príznaky pozoruje, dieťa do zariadenia neprijme. Návšteva lekára je potrebná iba v prípadoch, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Dieťa sa môže vrátiť do kolektívu, až keď bude zdravé, bez vyššie uvedených prejavov.