Choď na obsah Choď na menu
 


Prevádzka a vnútorný režim MŠ

23. 8. 2021

Prevádzka a vnútorný režim MŠ Michaľany od 1.9.2021

 

Všeobecné pokyny

• Do priestorov materskej školy nesmie vstúpiť nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest).  
• Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných hodín sa využíva dištančný spôsob komunikácie
• Zákaz nosenia nápojov, jedla, hračiek a iného materiálu,alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.  
• Zákaz používania textilných uterákov.
• Posteľné prádlo a pyžamo sa bude meniť 1x týždenne, prípadne podľa potreby. 

 

Zákonný zástupca, prípadne sprevádzajúca osoba:

• Dodržiava pokyny riaditeľa materskej školy, ktoré upravujú podmienky Materskej školy Michaľany na obdobie do konca školského roku 2021/2022.  
• Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko – epidemiologických opatrení pri privádzaní dieťaťa do materskej školy, počas pobytu v šatňovom  priestore materskej školy a pri odvádzaní dieťaťa z materskej školy, v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR
• Sprevádzajúca osoba sa smie zdržiavať len v priestoroch šatne 
• Vstup do vnútorných priestorov školy je povolený naraz len 2 sprevádzajúcim osobám a ich deťom navštevujúcim MS Michaľany. Sprevádzať deti do a z MŠ( s cieľom ochrany pred komunitným šírením ochorenia COVID – 19 v materskej škole)smie len 1 osoba.
• Obmedzí celkový čas zdržiavania sa vo vonkajších a vnútorných priestoroch materskej školy na minimum.
• Odovzdáva dieťa výhradne pedagogickému zamestnancovi( učiteľ, pedagogický asistent), ktorý dieťa prevezme až na základe záveru ranného zdravotného filtra. V prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID – 19) dieťa nepreberie. Ak sú respiračné príznaky alergického pôvodu, je zákonný zástupca povinný predložiť lekárske potvrdenie tejto skutočnosti od odborného lekára
• Predkladá pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy, alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac, ako tri dni, prehlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa.
• Bezodkladne si vyzdvihne dieťa z MŠ, ak v priebehu dňa vykáže niektorý z možných príznakov COVID-19, alebo akýkoľvek príznak  respiračného ochorenia. Zákonný zástupca, v takomto prípade, nechá dieťa doma až do vymiznutia príznakov. 
• V prípade, že u dieťaťa je podozrenie, alebo potvrdené ochorenie na COVID_19,vzápätí o tejto situácii informujepríslušného učiteľa a riaditeľa školy

 

Príchod detí do MŠ

• Pri ceste do materskej školy sa sprevádzajúce osoby a deti riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. 
• Sprevádzajúca osoba dodržiava  zásadu ROR:
❖ Do budovy vstupuje výlučne s rúškom
❖ pri vstupe do budovy si dezinfekčným prostriedkom vydezinfikuje ruky 
❖ dodržiava 2m odstup od iných zákonných zástupcov
• Sprevádzajúca osoba dieťa v šatni prezlečie,prezuje, umiestni rezervné rúško dieťaťa do jeho skrinky 
• Poverený pedagogický zamestnanec zmeria dieťaťu teplotu bezdotykovým teplomerom, túto nikde nezaznamenáva a nespracováva a prevedie  ranný filter. Ak dieťa prejderanným filtrom, sprevádzajúca osoba mu odovzdá dieťa. 
• Poverený pedagogický zamestnanec odvedie dieťa do umývarky a tam si pod jeho dohľadom umyje ruky spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.  
• Poverený pedagogický zamestnanec odovzdá dieťa učiteľke do triedy.

 

Odchod detí z MŠ

• Sprevádzajúca osoba do budovy vstupuje výlučne s rúškom, vydezinfikuje si ruky dezinfekčným prostriedkom a v šatni počká na príchod dieťaťa.
• Poverený zamestnanec  privedie dieťa z triedy a odovzdá sprevádzajúcej osobe v šatni. 

 

Organizácia a obsah predprimárneho vzdelávania

• V závislosti od poveternostných podmienok sa prevažná väčšina aktivít s deťmi a pre deti bude organizovať v exteriéri, či už v areáli materskej školy, alebo mimo neho, podľa podmienok materskej školy.  
• Pri pobyte v interiéri a v exteriéri materskej školy deti nemusia nosiť rúška.
• Zvýšenú pozornosť budeme venovať rozvíjaniu a upevňovanie hygienických návykov osobitne pred stravovaním a po príchode z vonku. Deti si utvrdia návyk umývať si ruky efektívnym spôsobom, ktorý zamedzuje prenos nákazy.  
• Vytvorená trieda sa nebude meniť, deti sa nebudú premiešavať. 
• Zamestnanci materskej školy podľa svojho uváženia a možností zabezpečia rozptyl medzi deťmi pri hrových aktivitách, vzdelávaní i oddychu. 
• Prťedprimárne vzdelávanie sa bude i naďalej zameriavať na rozvíjanie a upevňovanie kľúčových kompetencií detí potrebných pre neskoršie úspešné zvládnutie vzdelávania v základnej škole.  

 

 

Ďakujem za pochopenie a trpezlivosť!              Mgr.Slavomila Lacková,riaditeľka MŠ