Choď na obsah Choď na menu
 


Školský poriadok materskej školy

31. 8. 2022

MATERSKÁ ŠKOLA MICHAĽANY

ŠKOLSKÝ PORIADOK MATERSKEJ ŠKOLY MICHAĽANY

Prerokovaný v PgR:

26.8.2021

 

Prerokovaný v RŠ:

27.8.2021

 

Platnosť dokumentu:

od 1.9.2021

 

Vydal:

Mgr. Slavomila Lacková, riaditeľka MŠ

 

OBSAH:

Článok I      Úvodné ustanovenia

Článok II     Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole,  

                      pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami, 

                      odbornými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

Článok III    Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

Článok IV    Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany 

                      pred  sociálno- patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

Článok V .   Ochrana majetku MŠ a osobného majetku

PREHĽAD O REVIDOVANÍ A DOPLNKOCH

Dátum

Predmet revidovania, doplnku:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Článok I

Úvodné ustanovenia

1. Školský poriadok materskej školy vydáva riaditeľka Materskej školy Michaľany v zmysle § 153 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“).

2. Školský poriadok je vnútorným dokumentom školy, ktorý predstavuje súhrn záväzných noriem, zásad a pravidiel zabezpečujúcich spolužitie kolektívu detí, ich zákonných zástupcov, pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov i ostatných zamestnancov materskej školy.

3. Školský poriadok je vypracovaný v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a je súčasťou taxatívne vymedzenej povinnej pedagogickej dokumentácie školy v súlade s § 11 ods. 3 písm. n) školského zákona.

4. Školský poriadok zohľadňuje špecifické podmienky materskej školy Michaľany s prihliadnutím na požiadavky a potreby zákonných zástupcov a zriaďovateľa a je vypracovaný v súlade s princípmi sledovania najlepších záujmov detí a optimálneho rozvoja detí predškolského veku.

5. Školský poriadok upravuje najmä podrobnosti uvedené v § 153 ods. 1 písm. a) až d) školského zákona

Článok II

Výkon práv a povinnosti detí a ich zákonných zástupcov v materskej škole, pravidlá vzájomných vzťahov a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy

1. Dieťa má právo na:

 1. rovnoprávny prístup ku vzdelávaniu,
 2. bezplatné vzdelanie pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie v materskej škole povinné,
 3. vzdelanie v štátnom jazyku a v materinskom jazyku,
 4. individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
 5. úctu k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
 6. poskytovanie poradenstva a služieb spojených s výchovou a vzdelávaním,
 7. výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
 8. organizáciu výchovy a vzdelávania primeranú jeho veku, schopnostiam, záujmom, zdravotnému stavu a v súlade so zásadami psychohygieny,
 9. úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
 10. dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú
 11. na individuálne vzdelávanie za podmienok ustanovených školským zákonom podľa § 24

2. Povinnosti dieťaťa:

 1. neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania,
 2. dodržiavať školský poriadok a ďalšie vnútorné predpisy MŠ v spolupráci so zákonnými zástupcami detí,
 3. pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní (deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné),
 4. chrániť v medziach svojich schopností a možností pred poškodením majetok MŠ, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie,
 5. chrániť pred poškodením učebné pomôcky,
 6. konať tak, aby neohrozovalo svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
 7. mať osvojenú primeranú sebaobsluhu (napr. vedieť piť z pohára, jesť lyžicou, nepomočovať sa (ani počas spánku), vedieť sa slovne vypýtať na WC, nepoužívať cumeľ (ani na spanie), vedieť si vyfúkať hlien z nosa do vreckovky, použiť vreckovku, poznať základné časti odevu a čiastočne sa vedieť obliecť a obuť),
 8. ctiť si v medziach svojich schopností a možností ľudskú dôstojnosť ostatných detí a zamestnancov školy,
 9. rešpektovať pokyny zamestnancov MŠ, ktoré sú v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, internými predpismi školy, etickými princípmi a dobrými mravmi.

3. Zákonný zástupca dieťaťa má právo:

 1. žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v MŠ poskytovali deťom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania podľa školského zákona,
 2. oboznámiť sa so školským vzdelávacím programom MŠ a školským poriadkom,
 3. byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
 4. na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
 5. výnimočne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní po predchádzajúcom súhlase riaditeľky MŠ,
 6. vyjadrovať sa k školskému vzdelávaciemu programu MŠ prostredníctvom rady školy.
 7. vybrať pre svoje dieťa školu, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie  zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy

4. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný:

 1. Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky a dbať o to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas,

ak mu nezabezpečí inú formu vzdelávania podľa tohto zákona(týka sa detí, ktoré plnia povinné

predprimárne vzdelávanie); dôvody neprítomnosti dieťaťa na výchove a vzdelávaní doloží dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 1. vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností (týka sa detí, ktoré plnia povinné predprimárne vzdelávanie)
 2. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťažiach.
 3. Podľa rozhodnutia  ministra školstva rodič  môže  svojím  rozhodnutím ospravedlniť  žiaka  na  5    

po sebeidúcich vyučovacích dní/dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe

idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac

ako 5 (žiak)/7 (dieťa s PPV) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí (žiak)/

(dieťa s PPV) predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má

vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

Rodičia detí s nepovinným predprimárnym vzdelávaním „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

Potvrdenie od lekára môže byť škole alebo rodičovi zaslané aj e-mailom; pokiaľ lekár nevie

potvrdenie zaslať e-mailom, môže lekár o ňom školu informovať telefonicky

 1. dodržiavať podmienky VV procesu v súlade so školským poriadkom
 2. dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho VV potreby
 3. informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh V a V
 4. nahradiť škodu, ktorú by dieťa spôsobilo, alebo inak zavinilo
 5. zákonný zástupca predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy a školského zariadenia v trvaní 5 a viac po  sebe  nasledujúcich vyučovacích dní  (víkendy a sviatky  sa  nepočítajú )  „Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti“

V prípade,žerodičnepredloží„Písomnévyhlásenieo bezpríznakovosti“, dieťa sa považujezapríznakového, ajepotrebné,abyrodičkontaktovalvšeobecnéholekárapredetiadorast,ktorýhobudeďalej usmerňovať

 1. zákonný zástupca je povinný všetky veci súvisiace s poskytovaním predprimárneho vzdelávania ( aj organizačné záležitosti týkajúce sa zdravotného stavu dieťaťa, jeho preberania z materskej školy, zápis dieťaťa na aktivity ponúkané školou a pod.) jeho dieťaťu riešiť interne, v MŠ s učiteľkami, ktoré pracujú v triede, v ktorej je jeho dieťa zaradené. Prípadne, podľa potreby, s riaditeľkou MŠ.
 2. Zákonný zástupca dieťaťa je povinný rešpektovať, že v čase od odovzdania dieťaťa PgZ až po prevzatie dieťaťa zákonným zástupcom (alebo ním splnomocnenou dospelou osobou) sa komunikácia s dieťaťom uskutočňuje len prostredníctvom príslušnej učiteľky, alebo riaditeľky materskej školy.
 3. Zákonný zástupca je povinný rešpektovať, že počas pobytu v materskej škole dieťa nesmie používať mobilné elektronické zariadenia, prostredníctvom ktorých dochádza k prenosu údajov tretím osobám bez súhlasu osôb o ktorých sa údaje prenášajú (pedagogických zamestnancov aj nepedagogických zamestnancov materskej školy a detí prijatých do materskej školy).
 4. V prípade, ak zákonný zástupca bez predchádzajúcej dohody nevyzdvihne svoje dieťa z materskej školy do času ukončenia prevádzky materskej školy, materská škola bude kontaktovať postupne všetky osoby, ktoré majú poverenie na prevzatie dieťaťa. Ak žiadna z poverených osôb neprevezme dieťa, bude materská škola kontaktovať príslušné okresné riaditeľstvo policajného zboru, ktoré okrem výkonu svojich oprávnení disponuje aj kontaktom na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, ktorý je dosiahnuteľný aj mimo služobného času zamestnancov.

  Upozornenie: Službu konajúca učiteľka nesmie odviesť dieťa k sebe domov, ani ho  

  odovzdať  inej osobe ako je zákonný zástupca, alebo ním písomne splnomocnená osoba.

 • V prípade, ak má materská škola podozrenie, že zákonný zástupca opakovane preberá dieťa pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, alebo ak sa u dieťaťa prejavia zmeny, nasvedčujúce zanedbávaniu riadnej starostlivosti, bude materská škola po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu, v rámci všeobecnej oznamovacej povinnosti vyplývajúcej z § 7 ods. 1 zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele informovať o tejto skutočnosti príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 • Zákonný zástupca dieťaťa musí rešpektovať, že učiteľka v čase rannej a popoludňajšej komunikácie s rodičmi zodpovedá za zverené deti v triede a vedie edukačnú činnosť s touto skupinou detí. Z uvedeného plynie požiadavka smerom k zákonným zástupcom dieťaťa, aby sa tento typ komunikácie obmedzil len na nevyhnutný rozsah. Informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch detí podávajú pedagogickí zamestnanci školy počas konzultačných hodín. Ich dátum a čas si učiteľka dohodne priamo so zákonným zástupcom dieťaťa. Konzultácie sa realizujú výlučne v priestoroch Materskej školy Michaľany.  
 1. Zákonný zástupca je povinný zdržať sa znevažujúcich yyjadrení, statusov a komentárov na sociálnych sieťach týkajúcich sa pedagogickej činnosti MŠ a riadenia MŠ. V prípade, že zákonní zástupcovia budú svojimi vyjadreniami, statusmi a komentármi na sociálnych sieťach znevažovať pedagogickú činnosť MŠ a riadenie MŠ a poškodzovať dobré meno MŠ na verejnosti bude sa to považovať za porušovanie školského poriadku a bude to možný dôvod (po predchádzajúcom písomnom upozornení) predčasného ukončenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa

   5. Komunikácia so školou

 1. počas konania o rozvode a úprave výkonu rodičovských práv a povinností bude MŠ dbať o riadne napĺňanie rodičovských práv a povinností až do rozhodnutia súdu tak, ako to bolo do podania návrhu na rozvod manželstva a návrhu na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu, t.j. každý rodič má právo doniesť i vyzdvihnúť svoje dieťa z MŠ
 2. zachovávať neutralitu, t. j. ako budú aj pedagogickí zamestnanci materskej školy počas prebiehajúceho konania o úprave výkonu rodičovských práv a povinností k dieťaťu zachovávať neutralitu vo svojich postojoch a vyjadreniach týkajúcich sa dieťaťa a že v prípade potreby poskytnú nezaujaté, vecné a objektívne stanovisko len súdu, ak si ho od materskej školy písomne vyžiada, a že obsah tohto písomného stanoviska neposkytnú ani jednému zákonnému zástupcovi,
 3. rešpektovať, v prípade narušených vzťahov medzi zákonnými zástupcami, len rozhodnutie súdu alebo minimálne predbežné rozhodnutie súdu, ktorého zmyslom je dočasná úprava pomerov zákonných zástupcov vo vzťahu k starostlivosti o dieťa, t. j. materská škola bude rešpektovať to, že vykonateľnosť uznesenia o nariadení predbežného opatrenia nie je viazaná na jeho právoplatnosť, pretože toto uznesenie sa stáva právoplatné jeho doručením a márnym uplynutím lehoty na podanie odvolania; materská škola pritom rešpektuje skutočnosť, že aj napriek nariadeniu predbežného opatrenia rodičovské práva a povinnosti zostávajú zachované,
 4. v prípade zverenia dieťaťa právoplatným rozhodnutím súdu len jednému zo zákonných zástupcov, ktorý zastupuje dieťa v bežných veciach, poskytne informáciu o tom, že materská škola bude riešiť všetky záležitosti týkajúce sa dieťaťa výhradne s rodičom, ktorý má dieťa v bežných veciach (napr. zabezpečenie krúžkovej činnosti atď.) zastupovať,
 5. priestory materskej školy nie sú miestom, kde zákonný zástupca, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, môže kedykoľvek navštevovať maloleté dieťa, mimo súdom presne určeného dňa a času obsiahnutého vo výroku rozhodnutia alebo súdom schválenej rodičovskej dohode, ak škola uvedenými dokumentmi disponuje,
 6. priestory materskej školy môžu byť miestom styku s maloletým, avšak len v prípade, ak sa postupuje podľa súdneho rozhodnutia, v ktorom úpravu styku určí súd resp. podľa súdom schválenej rodičovskej dohody

   6. Pedagogickí zamestnanci

 1. majú okrem práv ustanovených osobitnými právnymi predpismi pri výkone pracovnej činnosti práva, ktoré sú taxatívne vymedzené v § 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).
 2. Na pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov sa vzťahujú povinnosti uvedené v § 4 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z.
 3. Práva ustanovené školským zákonom a zákonom č. 138/2019 Z. z. sa zaručujú rovnako každému v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo výchove a vzdelávaní.
 4. Výkon práv a povinností vyplývajúcich zo školského zákona musí byť v súlade s dobrými mravmi, pričom nikto nesmie tieto práva a povinnosti zneužívať na škodu druhého dieťaťa, pretože v súlade s § 145 ods. 1 školského zákona sa práva ustanovené školským zákonom zaručujú rovnako všetkým deťom v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní ustanovenou zákonom č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
 5. Pravidlá vzájomných vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami materskej školy sú určené týmito zásadami a princípmi:
 • vytvárať tvorivú atmosféru na udržiavanie dobrých medziľudských vzťahov,
 • uplatňovať iniciatívu, vzájomnú pomoc a ochotu,
 • presadzovať toleranciu, rešpektovanie a úctu,
 • prejavovať otvorenosť, konštruktívnosť a asertívnosť pri riešení konfliktných, sporných situácií.

Článok III

Prevádzka a vnútorný režim materskej školy

 

 1. Charakteristika MŠ

           Materská škola je 3- triedna. Poskytuje celodennú starostlivosť deťom vo veku od dvoch do šiestich rokov. Materská škola umožňuje, na žiadosť rodiča, aj poldenný pobyt.

           MŠ v Michaľanoch je umiestnená v budove postavenej pre potreby základného školstva. V podzemí je kotolňa, na prízemí šatňa, vstupná hala, výdajňa stravy, jedálne, šatňa pre personál, miestnosť pre upratovačku, sociálne zariadenia, I. trieda, II. trieda. Na poschodí je III. trieda, spálňa a riaditeľňa. K areálu materskej školy patrí aj rozľahlý školský dvor. Zriaďovateľom MŠ v Michaľanoch je Obec Michaľany, ktorá zabezpečuje prevádzku a údržbu v MŠ.

 2. Prevádzka MŠ

 1. MŠ je v prevádzke v pracovných dňoch v čase od 7,00 hod. do 16,30 hod. Riaditeľka MŠ určuje čas prevádzky po prerokovaní so zákonnými zástupcami a po súhlase zriaďovateľa (príloha č. 2)
 2. Konzultačné hodiny sú podľa predchádzajúceho dohovoru so zákonným zástupcom dieťaťa.
 3. Denný poriadok – prehľad o usporiadaní denných činností v materskej škole:

            7,00 -9,00

 1. hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena                                                 

                                                                            9,00  desiata

                          9,20 -   11,45

 1. vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. pobyt vonku
 4. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                                                                              11,45  obed        

                        12,30 – 14,50                 

 1. zdravotné cvičenie
 2. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

- odpočinok                                                           

   15,05- 16,30

 1. hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. pobyt vonku
 4. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena
 5. V čase letných prázdnin je prevádzka MŠ prerušená z hygienických dôvodov najmenej na 3 týždne. V tomto období vykonávajú prevádzkoví zamestnanci upratovanie a dezinfekciu priestorov školy, pedagogickí zamestnanci čerpajú dovolenku. 
 6. Záujem o prevádzku MŠ počas prázdnin vyjadrujú rodičia v dostatočnom predstihu písomne. Počas jarných a letných prázdnin je MŠ v prevádzke iba v prípade, ak počet prihlásených detí je aspoň 15. Pri nižšom počte detí by bola prevádzka MŠ i ŠJ nerentabilná. Prerušenie alebo obmedzenie prevádzky materskej školy cez letné prázdniny oznamuje riaditeľka školy najmenej dva mesiace pred začiatkom prerušenia. Počas zimných prázdnin je na pokyn zriaďovateľa, z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov na kúrení v ZŠ i MŠ,  MŠ mimo prevádzky.
 7. Prevádzka materskej školy môže byť dočasne prerušená aj zo závažných dôvodov, ktoré ohrozujú zdravie zverených detí alebo môžu spôsobiť závažné škody na majetku. O dočasnom prerušení prevádzky MŠ môže rozhodnúť riaditeľka MŠ, zriaďovateľ alebo príslušný ústredný orgán štátnej správy (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úrad verejného zdravotníctva, príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva) s ohľadom na vyhlásenú mimoriadnu situáciu, núdzový stav alebo výnimočný stav.

3.  Prijímanie do MŠ 

 • RUVZ v Trebišove však určil kapacitu MŠ Michaľany na 60 detí.
 • Pri prijímaní detí do materskej školy sa dodržiava zásada rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu a zákazu akýchkoľvek foriem diskriminácie a obzvlášť segregácie.
 • Do MŠ sa prijímajú deti vo veku spravidla od dvoch, do šiestich rokov, ak je voľná kapacita a ak sú na jeho prijatie vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky, možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku. Na predprimárne vzdelávanie v materskej škole nemožno prijať dieťa mladšie ako dva roky, a to ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt. Pre dieťa, ktoré dosiahlo päť rokov veku do 31. augusta príslušného roka je predprimárne vzdelávanie povinné.. Pri určovaní počtu detí v triede materskej školy riaditeľ môže, ale nemusí zohľadniť aj počet detí v triede mladších ako tri roky.
 • Deti sa prijímajú na základe žiadosti zákonného zástupcu(buď jedného alebo oboch)  spolu s potvrdením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorého súčasťou je aj údaj o povinnom očkovaní. Ak sa do materskej školy prijíma dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie zaradeného v sieti škôl a školských zariadení SR identifikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, zákonný zástupca k žiadosti predloží aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré môže byť súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti.
 • Ak riaditeľka materskej školy dodatočne zistí, že žiadosť o prijatie dieťaťa podala osoba, ktorá na to nemá oprávnenie, bezodkladne vykoná nápravu a požiada zákonného zástupcu, ktorému je dieťa zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, o podpísanie žiadosti o prijatie do materskej školy.
 • Pri prijatí na adaptačný a diagnostický pobyt dieťaťa riaditeľka MŠ vydá rozhodnutie o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt alebo rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy a v tomto rozhodnutí určí adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt dieťaťa.
 • Deti sa prijímajú k začiatku nasledujúceho školského roka od 30.4. do 31.5. , alebo v priebehu školského roka, pokiaľ to kapacita MŠ dovolí.
 • Konkrétny termín (konkrétne dni, prípadne aj časové rozpätie v rámci jednotlivých dní), miesto a spôsob podávania žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy (ďalej len „žiadosť“) zverejní riaditeľ materskej školy po dohode so zriaďovateľom na budove materskej školy alebo na inom verejne dostupnom mieste, vrátane webového sídla materskej školy, ak ho má materská škola zriadené. Riaditeľ materskej školy spolu s miestom, termínom a spôsobom podávania žiadostí zverejní aj podmienky prijímania detí do materskej školy.
 • Rodič môže podať žiadosť:

       - osobne,

       - poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

       - e-mailom

 • Prednostne sa prijímajú:

       - deti pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie   

       plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt (ďalej len „spádová materská  

       škola“), ak rodič pre dieťa nevyberie inú materskú školu.Spádová materská škola sa   

       určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

       - deti pokračujúce v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. Ak dieťa po dovŕšení     

      šiesteho roka veku nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ materskej školy rozhodne o   

      pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe

    písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného

     súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom rodiča

 • Ak rodič požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole prijaté dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta príslušného roka, je povinný k žiadosti predložiť súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast.
 • Ak je dieťa na základe žiadosti prijaté aj do inej MŠ, zákonný zástupca by mal informovať MŠ o tejto skutočnosti riaditeľa školy
 • Dieťa so zdravotným znevýhodnením možno prijať na diagnostický pobyt. Diagnostický pobyt sa vzťahuje na deti, ktoré majú zariadením výchovného poradenstva a prevencie diagnostikované ŠVVP. Diagnostický pobyt dieťaťa v „bežnej“ materskej škole podľa § 59 ods. 8 školského zákona nesmie byť dlhší ako tri mesiace. Ak obdobie troch mesiacov diagnostického pobytu nebude postačujúce na ukončenie diagnostiky dieťaťa, riaditeľ na základe novej žiadosti, ku ktorej zákonní zástupcovia predložia všetky vyjadrenia požadované podľa § 59 ods. 5 školského zákona, buď opäť príjme dieťa len na diagnostický pobyt podľa § 5 ods. 14 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z., alebo dieťa prijme podľa § 5 ods. 14 písm. a) zákona č. 596/2003 Z. z. a v tomto rozhodnutí zároveň určí diagnostický pobyt podľa § 59 ods. 8 školského zákona.

      O dĺžke a forme pobytu  dieťaťa sa rozhodne s prihliadnutím na jeho individuálne  

      osobitosti

 • Prijatiu dieťaťa do MŠ môže, po dohode rodiča s riaditeľom MŠ, predchádzať adaptačný pobyt.

Adaptačný pobyt sa vzťahuje najmä na deti, ktoré nemajú ŠVVP, u ktorých je predpoklad, že by mohli mať problémy zadaptovať sa na úplne iné podmienky, než na aké sú zvyknuté z domu. V § 3 ods. 1 vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov je ustanovený rozsah adaptačného pobytu dieťaťa v materskej škole, ktorý môže mať rôznu dĺžku – jednu hodinu, dve a najviac štyri hodiny. Predpokladom úspešného zvládnutia adaptačného pobytu je spolupráca zákonných zástupcov s pedagogickými zamestnancami materskej školy. Po úspešnom ukončení adaptačného pobytu začne dieťa navštevovať materskú školu pravidelne v dohodnutom čase, t. j. buď na celodennú výchovu a vzdelávanie alebo na poldennú výchovu a vzdelávanie

Podľa § 59 ods. 8 školského zákona nesmie byť adaptačný pobyt dieťaťa dlhší ako tri mesiace; adaptačný pobyt nemožno predlžovať.

V prípade zníženej adaptačnej schopnosti dieťaťa môže riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z., po predchádzajúcom písomnom upozornení na túto možnosť, rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, ale len ak nepôjde o dieťa, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.

O forme pobytu  dieťaťa sa rozhodne s prihliadnutím na jeho individuálne osobitosti. 

 • Na základe žiadosti rodiča môže riaditeľ rozhodnúť o prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ (na dohodnutý čas), alebo o jej ukončení.

Rozhodnutie o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu,  môže vydať riaditeľ materskej školy podľa § 5 ods. 14 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. od. 1. januára 2020 aj bez predchádzajúcej žiadosti zákonného zástupcu, ak na to budú existovať dôvody, teda aj v čase pred uplynutím adaptačného pobytu alebo diagnostického pobytu dieťaťa. Ak pôjde o zdravotné dôvody, zníženú adaptačnú schopnosť, rodinné dôvody alebo iné dôvody zo strany zákonného zástupcu, vtedy riaditeľ materskej školy rozhodne o prerušení dochádzky dieťaťa aj na základe žiadosti zákonného zástupcu.

Vydaním rozhodnutia o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy sa vytvára priestor na eliminovanie dôvodov, ktoré viedli k prerušeniu dochádzky, na absolvovanie indikovaných odborných vyšetrení, na ukončenie špeciálnopedagogickej diagnostiky atď. Zákonný zástupca má v dostatočnom časovom predstihu pred uplynutím termínu, dokedy má jeho dieťa prerušenú dochádzku, napr.: najneskôr dva týždne pred uplynutím času písomne oznámil riaditeľovi materskej školy, či jeho dieťa bude po uplynutí tohto času pokračovať v predprimárnom vzdelávaní v materskej škole.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do materskej školy môže riaditeľ materskej školy na miesto dieťaťa, ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy, prijať iné dieťa, pričom v rozhodnutí o prijatí uvedie, že toto dieťa prijíma na čas od DD. MM. RRRR do DD. MM. RRRR. Čas „do“ musí byť totožný s časom prerušenia dochádzky iného dieťaťa, uvedeným na rozhodnutí o prerušení jeho dochádzky do materskej školy zákonný zástupca dieťaťa, ktoré bolo do materskej školy prijaté na čas počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa, v prípade, ak má zákonný zástupca naďalej záujem o to, aby jeho dieťa navštevovalo materskú školu, má v dostatočnom časovom predstihu (napr.: najneskôr dva týždne pred uplynutím času, ktorý má uvedený v rozhodnutí o prijatí počas prerušenia dochádzky iného dieťaťa do materskej školy) podať novú žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy a spolu s ňou predložiť aj potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast obsahujúce aj údaj o povinnom očkovaní.

Riaditeľ MŠ môže rozhodnúť (po predchádzajúcom písomnom upozornení zákonného zástupcu) o predčasnom skončení predprimárneho vzdelávania, ak nejde o povinné predprimárne vzdelávanie, z týchto dôvodov:

 1. zákonný zástupca dieťaťa opakovane porušuje podmienky predprimárneho

vzdelávania svojho dieťaťa určené školským poriadkom, napr.:

-ak zákonný zástupca neuhradí príspevky v zmysle VZN obce Michaľany o určení

príspevkov od zákonných zástupcov detí na čiastočnú úhradu výdavkov v MŠ

-ak je dieťa neprítomné v MŠ 30 kalendárnych dní a rodič v tomto čase neoboznámi

riaditeľa s dôvodom neprítomnosti dieťaťa v MŠ a ani nepožiada riaditeľa MŠ o

       prerušenie

-pokiaľ dieťa svojím správaním sústavne narúša výchovno- vzdelávací proces a rodič

nerieši a ani nemá záujem riešiť problémové správanie dieťaťa

b) zákonný zástupca neposkytne materskej škole pravdivé informácie o zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na výchovu a vzdelávanie jeho dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

 c) zákonný zástupca neinformuje materskú školu o zmene zdravotnej spôsobilosti dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré majú vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a ostatných detí zúčastňujúcich sa na predprimárnom vzdelávaní,

d) zákonný zástupca odmietne s dieťaťom absolvovať odborné vyšetrenia, ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do materskej školy a je potrebné zmeniť formu vzdelávania dieťa podľa § 108 ods. 1 školského zákona,

e) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí všeobecný lekár pre deti a dorast alebo lekár špecialista,

f) predčasné skončenie predprimárneho vzdelávania odporučí príslušné zariadenie výchovného poradenstva a prevencie

 • Ak materská škola z kapacitných dôvodov nemôže prijať všetky deti, ktorých zákonní zástupcovia o prijatie na predprimárne vzdelávanie žiadajú, riaditeľ vydá rozhodnutie o neprijatí
 • Do materskej školy možno spolu so zdravými deťmi prijať aj deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Za dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže riaditeľ materskej školy považovať len dieťa, ktoré má zariadením výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, a centrum špeciálno-pedagogického poradenstva) diagnostikované špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, okrem detí umiestnených do špeciálnych výchovných zariadení na základe rozhodnutia súdu.  Prijímanie detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zákon č. 245/2008 Z. z. aj vyhláška MŠ SR č. 306/2008 Z. z. umožňuje, ale neukladá ako povinnosť. Riaditeľ materskej školy vždy pred svojim rozhodnutím o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami musí zvážiť, či:

     - na prijatie takéhoto dieťaťa má, alebo nemá vytvorené vhodné podmienky (personálne,

       priestorové, materiálne atď.)

     - prípadne či bude schopný po prijatí takéhoto dieťaťa tieto podmienky dodatočne  

     vytvoriť.

     -Počet detí v triede po prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v

     súlade s § 28 ods. 12 zákona č. 245/2008 Z. z. môže byť znížený (ale v závislosti od druhu  

     a stupňa postihnutia ani nemusí) najviac o dve za každé dieťa so špeciálnymi výchovno-

     vzdelávacími potrebami. Maximálny počet zaradených detí so špeciálnymi výchovno-

     vzdelávacími potrebami   v jednej triede sú dve.

Pred vydaním rozhodnutia o prijatí dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (vrátane určenia konkrétnej formy výchovy a vzdelávania – celodenná, poldenná, niekoľko hodín, niekoľko dní v týždni, s účasťou zákonného zástupcu na výchove a vzdelávaní atď.) riaditeľ dôsledne preskúma všetky podklady a okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na  rozhodnutie, poskytne zákonným zástupcom v písomnej podobe informáciu o tom, že sú povinní informovať materskú školu o zmenách v zdravotnom stave dieťaťa alebo o iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania dieťaťa a tiež informuje zákonných zástupcov o tom, že ak tak neurobia, riaditeľ po nástupe dieťaťa do materskej školy, po zistení okolností negatívne ovplyvňujúcich výchovu a vzdelávanie konkrétneho dieťaťa alebo ostatných detí zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní pristúpi k tomu, že určí diagnostický pobyt dieťaťa, počas ktorého sa overí, či dôjde k zmene formy výchovy a vzdelávania ,príp. že po predchádzajúcom opakovanom písomnom upozornení zákonného zástupcu pristúpi k vydaniu rozhodnutia buď o prerušení dochádzky dieťaťa do materskej školy, alebo o predčasnom ukončení predprimárneho vzdelávania z dôvodu, že materská škola nie je schopná, vzhľadom na svoje podmienky (personálne, priestorové ale napr. aj materiálno-technické), poskytnúť dieťaťu výchovu a vzdelávanie primeranú druhu a stupňu jeho zdravotného znevýhodnenia. Všetka komunikácia so zákonnými zástupcami dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami sa zaznamenáva  písomne a riadne eviduje v osobnom spise.

V súvislosti s deťmi so ŠVVP je potrebné zdôrazniť aj ustanovenie § 108 ods. 1 školského zákona: „ak sa špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby dieťaťa prejavia po jeho prijatí do školy a dieťa ďalej navštevuje školu, do ktorej bol prijatý, jeho vzdelávanie ako vzdelávanie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa mu zabezpečuje po predložení písomnej žiadosti o zmenu formy vzdelávania a vyplneného tlačiva podľa § 11 ods. 9 písm. a) – návrh na prijatie dieťaťa alebo žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 1 Zákon č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov 7 v materskej škole, v základnej škole, v strednej škole a v špeciálnej škole – riaditeľovi školy; ak ide o maloleté dieťa, písomnú žiadosť s týmto tlačivom predkladá jeho zákonný zástupca.“

4.   Organizácia dochádzky detí do MŠ

 1. Zákonný zástupca(ďalej len ZZ), prípadne iná sprevádzajúca osoba, privádza dieťa do MŠ najneskôr do 9,00 hod  a prevezme ho spravidla po 15,00 hod. V súvislosti s opatreniami COVID-19, je vstup zákonným zástupcom povolený iba do šatne. Dieťa je sprevádzajúca osoba povinná odovzdať, už v šatni ,poverenému pedagogickému zamestnancovi MŠ Michaľany, ktorý prevedie ranný filter, odvedie dieťa do triedy a tam ho odovzdá pani učiteľke. Pri odchode dieťaťa z MŠ poverený zamestnanec MŠ vyzdvihne dieťa z triedy a v šatni ho odovzdá zákonnému zástupcovi. Pedagogickí zamestnanci zaň zodpovedajú od prevzatia až po odovzdanie zákonnému zástupcovi, prípadne inej dospelej, splnomocnenej osobe. Všetky osoby, ktoré zákonný zástupca písomne splnomocní na preberanie dieťaťa z MŠ, musia byť pedagogickým zamestnancom známe. Písomné splnomocnenie platí v príslušnom školskom roku.
 2. Spôsob dochádzky dohodne ZZ s riaditeľom, alebo triednym učiteľom. ZZ je zodpovedný za to, že odovzdá dieťa do materskej školy zdravé.
 3. Materská škola:
 • zabezpečí, aby skutočnosť, či zdravotný stav dieťaťa umožňuje jeho prijatie do materskej školy, zisťoval každý deň zodpovedný pedagogický zamestnanec (ďalej len PgZ) pred  prijatím do triedy- tkzv. ranným filtrom. Organizácia ranného filtra:
 1. Kontrola zdravotného stavu dieťaťa, tzv. “ranný filter” prebieha vždy za prítomnosti zákonného zástupcu alebo ním poverenej osoby, je to jednoduché, neinvazívne pozorovanie dieťaťa prípadne doplnené otázkami.

          Vykonávajú ho pedagogickí zamestnanci každé ráno pri príchode dieťaťa do MŠ.          

 1. Celý vstupný ranný filter sa vykonáva bez dotyku dieťaťa, len pozorovaním správania, nálady, vonkajších prejavov na očiach, nose, ušiach a viditeľných častiach kože.
 2. Cieľom ranného filtra je identifikovať deti, ktoré navonok prejavujú zreteľné príznaky, ktoré by mohli znamenať infekčné ochorenie dieťaťa s možnosťou ohrozenia ostatných detí v zariadení, nemá v žiadnom prípade byť vyvodzovaním záverov o zdraví a chorobe
 3. V prípade, že pedagogický zamestnanec takéto príznaky pozoruje, dieťa do zariadenia neprijme. Návšteva lekára je potrebná iba v prípadoch, ak to vyžaduje zdravotný stav dieťaťa. Dieťa sa môže vrátiť do kolektívu, až keď bude zdravé, bez vyššie uvedených prejavov.

 

 • zabezpečí izoláciu dieťaťa od ostatných detí, ak dieťa počas dňa prejavilo príznaky akútneho prenosného ochorenia, dočasný dohľad nad ním zamestnancom MŠ a informovanie zákonného zástupcu dieťaťa.
 • Škola zriadila izolačnú miestnosť(riaditeľňa) na umiestnenie osoby s príznakmi ochorenia COVID-19,alebo iného infekčného ochorenia. Po opustení miestnosti touto osobou bude miestnosť vydezinfikovaná a vyvetraná.

d) Ak je dieťa neprítomné v MŠ 5 dní, jeho neprítomnosť ospravedlňuje zákonný zástupca, predloží pri nástupe „Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti.

e) ZZ je povinný oznámiť riaditeľovi výskyt infekčného ochorenia v okolí dieťaťa.

f) ZZ je povinný najneskôr do 30 dní od začiatku neprítomnosti dieťaťa v MŠ oznámiť riaditeľovi dĺžku a dôvod jeho neprítomnosti. V prípade, že sa tak nestane, môže riaditeľ po predchádzajúcom upozornení ZZ, rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

g) Na čiastočnú úhradu neinvestičných výdavkov MŠ prispieva ZZ, alebo iná osoba, ktorá má voči dieťaťu vyživovaciu povinnosť. Výšku mesačného príspevku na jedno dieťa určil zriaďovateľ, Obec Michaľany v dodatku č.1 VZN č. 3/2021vo výške  10,- €, pre deti 2 - 5 ročné. Príspevok sa uhrádza mesačne, najneskôr do 20. v príslušnom mesiaci. Príspevok neuhrádza iba ZZ, ktorý sa preukáže dokladom o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi , ZZ, ktorého dieťa, pre ktoré je plnenie povinného predprimárneho vzdelávania povinné a ZZ, ktorého dieťa nenavštevovalo MŠ 30, po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. V prípade, že ZZ zaplatil príspevok vopred, vyrieši sa to kompenzáciou v nasledujúcom mesiaci.

V prípade, že ZZ neuhradí uvedený príspevok v stanovenom termíne, môže riaditeľ MŠ po predchádzajúcom upozornení rodiča rozhodnúť o ukončení dochádzky dieťaťa do MŠ.

h) Spôsob stravovania dohodne rodič  výhradne s vedúcou ŠJ pri ZŠ v Michaľanoch.

5.   Vnútorná organizácia MŠ

 1. Organizácia v šatni
 • Cudzím vstup do vnútorných priestorov školy je možný len v sprievode zamestnanca školy.
 • Sprevádzajúce osoby majú prístup iba do šatne. pri prezliekaní a ukladaní vecí do skrinky, vedú svoje deti spolu s učiteľkami k samostatnosti a poriadkumilovnosti. Je zakázané prinášať do materskej školy a uskladňovať v skrinkách cennosti, hračky, jedlo a nápoje.
 • Odporúčame ZZ, aby deťom priniesli do skrinky na prezlečenie na pobyt v MŠ pohodlné oblečenie, na prezúvky v triede papuče s uzavretou špičkou a pätou a vložkou na formovanie klenby chodidla. Používať rôzne vsuvky a šľapky pri pobyte v MŠ (v triede i na ŠD) je z bezpečnostného hľadiska zakázané!
 • Z bezpečnostných dôvodov je vchod do MŠ v čase od 9,00 hod do 15,00 hod. uzamknutý.
 • V I. a II. triede pomáhajú pri prezliekaní detí na pobyt vonku učiteľky a prevádzkový zamestnanec. V III.triede sa deti prezliekajú samé, učiteľka im pomáha podľa potreby.
 • Za hygienu v šatni a uzamykanie MŠ je zodpovedná školníčka
 • Za veci uložené v šatni, počas doby, keď je budova odomknutá, MŠ nezodpovedá!
 1. Organizácia v umývarni
 • Všetky triedy majú spoločnú umyváreň. Ruky si utierajú do uterákov.
 • Deťom II. a III. triedy rodičia zabezpečia plastový pohár, zubnú kefku a zubnú pastu, všetko označené menom.
 • deti sa v umyvárni zdržujú len v prítomnosti PgZ, ktorý ich učí základným hygienickým návykom a sebaobsluhe.
 • V umyvárni a wc sa smú naraz zdržiavať len deti jednej triedy!
 •  Za celkovú organizáciu v umyvárni zodpovedá PgZ.
 • Za pravidelnú výmenu uterákov, suchú podlahu a hygienu v umyvárni a wc zodpovedá školníčka
 1. Organizácia v jedálni
 • Jedlo sa deťom donáša zo ŠJ pri ZŠ v Michaľanoch vo varných nádobách.

             Desiata:        9,00 -  9,20 hod.

             Obed:          11,45 - 12,30hod.

             Olovrant:     14,50 - 15,05hod.                

 • Stravovanie v školskej jedálni sa zabezpečuje v sprievode pedagogických zamestnancov, ktorí vedú deti, v rámci výchovy a vzdelávania, k stravovacím návykom vo svojej triede a jedálni
 • Deti I. triedy používajú pri jedle lyžicu, podľa vyspelosti detí sa učiteľka rozhodne k podaniu kompletného príboru, ostatné deti používajú kompletný príbor.
 • Za kvalitu a predpísané množstvo stravy, zodpovedá vedúca ŠJ. Zabezpečuje aj zisťovanie počtu stravníkov. V školskej jedálni sa výroba jedál uskutočňuje podľa materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie vydaných MŠVVaŠ SR, odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov, zásad na zostavovanie jedálnych lístkov, hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe, finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa na nákup potravín na jedno jedlo podľa zvoleného finančného pásma.
 • Neprítomnosť dieťaťa a odhlásenie zo stravy oznámi zákonný zástupca 24 hod. vopred, po nedeli alebo sviatku do 8.00 hod., prípadne telefonicky u vedúcej školskej jedálne. V prípade, že sa tak nestane, zákonný zástupca uhrádza plnú stravnú jednotku.
 • Ak dieťa ochorie a zákonný zástupca neodhlási dieťa včas zo stravy, môže si obed v prvý deň ochorenia dieťaťa prevziať, po dohode, v ŠJ.
 • Za organizáciu a výchovný proces v jedálni zodpovedajú PgZ, ktorí vedú deti k osvojeniu si základných návykov kultúrneho stravovania, v maximálnej miere pri tom uplatňujú individuálny prístup k deťom. Počas jedla dieťa nenásilne usmerňujú, podľa želania ZZ aj prikrmujú. Nenútia ich jesť!
 • Pitný režim  počas dňa zabezpečujú PgZ podľa individuálnych potrieb detí. Každé dieťa má v triede na tento účel vlastný pohár označený menom. Za hygienu a čistotu pohárov zodpovedá školníčka.
 • Ak má dieťa zdravotné problémy a s tým súvisiace obmedzenia stravy, je zákonný zástupca povinný  u vedúcej ŠJ písomne požiadať o výnimku v stravovaní dieťaťa a doložiť svoju žiadosť dokladom od lekára, špecialistu.

 

 1. Organizácia pri pobyte vonku
 • Pobyt vonku obsahuje pohybové aktivity detí v rámci školského dvora alebo vychádzky. Uskutočňuje sa spravidla denne od 10.00 hod. do 11.45 hod. podľa poveternostných a klimatických podmienok.
 • Počas pobytu detí vonku je učiteľ povinný zabezpečiť deťom plnohodnotnú, organizovanú činnosť, venuje deťom zvýšenú pozornosť, dodržiava požiadavky bezpečnosti a ochrany ich zdravia a pokyny riaditeľa MŠ.
 • Skôr ako sa pobyt detí uskutoční na školskom dvore, učiteľka skontroluje bezpečnosť areálu, podľa potreby odstráni z dosahu nebezpečné predmety, prípadne zabezpečí ich likvidáciu nepedagogickou zamestnankyňou.
 • Na vychádzke sprevádzajú deti vždy 2 osoby. Jedna ide ako prvá, druhá ako posledná, vždy za deťmi. Pri prechádzaní cez komunikáciu sa učiteľka dôsledne riadi zásadami ochrany zdravia a bezpečnosti detí. Dáva znamenie zdvihnutou rukou alebo používa terč na zastavenie premávky, vchádza na vozovku prvá a odchádza z nej posledná.
 • V čase letných mesiacov musia mať deti pri pobyte vonku vhodnú pokrývku hlavy a vzdušné oblečenie, v prípade dažďa pršiplášť.
 1. Organizácia na schodoch
 • Vnútorné schodisko používajú deti tak, že učiteľka deti zoradí do radu, chodia po jednom a pridŕžajú sa pri tom zábradlia. Pri schádzaní zostupuje prvý PgZ, pri chôdzi nahor ide PgZ posledný.
 1. Organizácia v čase odpočinku
 • Počas popoludňajšieho odpočinku  deti odpočívajú na ležadlách v spálni. PgZ dbá na primerané oblečenie detí (deti sa prezliekajú do pyžama, pyžamo a posteľná bielizeň musí byť označená menom!), zabezpečí pravidelné vetranie tak, aby neohrozil zdravie detí. Od odpočívajúcich detí neodchádza.
 • Deti I. a II. triedy odpočívajú spravidla 2,5 hod., deti III. Triedy odpočívajú na ležadle  v 1. polroku šk. roka 1 ¾ hod. a v 2. polroku, na základe vyhodnotenia potrieb detí a podľa rozhodnutia učiteľky, najmenej ½ hod.
 • K deťom, ktoré nepociťujú potrebu spánku, učiteľka pristupuje individuálne. Za celkovú organizáciu pri spánku zodpovedá učiteľ
 • za hygienu  v spálni a pravidelnú výmenu posteľnej bielizne- 1x za týždeň zodpovedá školníčka.
 1. Organizácia ostatných aktivít a ďalších doplnkových aktivít v MŠ
 • Každá aktivita sa organizuje na základe plánu práce školy a informovaného súhlasu zákonného zástupcu, najviac na jeden deň s prihliadnutím na bezpečné, hygienické a fyziologické potreby detí a so zabezpečením teplého obeda pre deti.
 • Pred uskutočnením výletu alebo exkurzie pedagogický zamestnanec poverený riaditeľkou organizačne zabezpečí prípravu a priebeh týchto aktivít vrátane poučenia zúčastnených osôb a detí o bezpečnosti a ochrane zdravia. O tom vyhotoví písomný záznam, ktorý potvrdia všetky dospelé zúčastnené osoby svojím podpisom.
 • Na výlety a exkurzie s deťmi predškolského veku sa môžu použiť aj hromadné dopravné prostriedky.
 • Všetky aktivity sa uskutočňujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu. V prípade rozvedených zákonných zástupcov je pre materskú školu dostačujúce, ak získa súhlas od toho zákonného zástupcu, ktorému je dieťa súdom zverené do výlučnej osobnej starostlivosti, keďže v uvedených aktivitách nejde o podstatné otázky výchovy dieťaťa, a teda nie je nevyhnutný súhlas druhého zákonného zástupcu.
 1. Poskytovanie pedagogickej praxe žiakom stredných odborných škôl pedagogických a študentom vysokých škôl pripravujúcich budúcich učiteľov materských škôl
 • Študenti stredných a vysokých škôl, ktorí majú záujem o vykonávanie pedagogickej praxe počas školského roka, sa hlásia u riaditeľky MŠ.
 • Riaditeľka MŠ poučí študentky o BOZP na pracovisku, o čom vypracuje písomný záznam s podpismi poučených, oboznámi študentov so školským poriadkom MŠ a školskou dokumentáciou a zaradí ich do tried.

Článok IV

Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí a ich ochrany pred

sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

1. Za vytvorenie bezpečných a hygienických podmienok na predprimárne vzdelávanie zodpovedá riaditeľka.

2. Za bezpečnosť a ochranu zdravia dieťaťa zodpovedajú pedagogickí zamestnanci materskej školy od prevzatia dieťaťa až po jeho odovzdanie zákonnému zástupcovi alebo ním splnomocnenej osobe. Ak krúžkovú činnosť vykonáva v MŠ externý lektor, zodpovedá v tom čase aj za bezpečnosť prítomných detí.

3. Za dodržiavanie hygienických a bezpečnostných predpisov v priestoroch materskej školy a ochranu zdravia detí zodpovedajú aj prevádzkoví zamestnanci, a to v rozsahu im určenej pracovnej náplne.

4. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa sú učitelia povinní zabezpečovať aktívnu ochranu detí pred sociálno-patologickými javmi, monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade dôvodného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania či ohrozovania mravného vývinu dieťaťa bezodkladne riešiť problém v spolupráci s vedením školy, prípadne s príslušným zariadením výchovného poradenstva a prevencie, kontaktovať príslušný odbor sociálnych vecí, pediatra a príslušné oddelenie policajného zboru.

5. Učiteľka materskej školy je zodpovedná za vytvorenie príjemnej a tvorivej atmosféry v materskej škole, ochranu psychického zdravia dieťaťa, nepoužíva voči nemu telesné tresty ani neprimerané inhibičné metódy výchovy.

6. Materská škola pri výchove a vzdelávaní a pri činnostiach súvisiacich s výchovou a vzdelávaním:

 1. prihliada na základné fyziologické potreby detí,
 2. vytvára podmienky na zdravý vývin detí a na predchádzanie sociálnopatologických javov,
 3. poskytuje nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

7.   V problematike bezpečnosti a ochrany zdravia pri vychádzkach, počas krúžkovej činnosti, pri činnostiach, ktoré sa vykonávajú ako súčasť výchovno-vzdelávacej činnosti materskej školy a ktoré si vyžadujú zvýšený dozor (plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, výlety a exkurzie), pri preprave dopravnými prostriedkami a pri organizovaní školských akcií sa postupuje podľa § 6 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu SR č. 541/2021 Z. z. o materskej škole .

8. Učiteľka je povinná zapísať úraz, ku ktorému došlo počas výchovno-vzdelávacej činnosti a pri činnostiach organizovaných školou do evidencie školských úrazov.

9. V prípade úrazu, ktorý ohrozuje život dieťaťa, učiteľka požiada o privolanie rýchlej zdravotnej pomoci a zákonných zástupcov ktorúkoľvek zamestnankyňu a súčasne dáva dieťaťu prvú pomoc. Ak je potrebné ošetrenie v nemocnici, službukonajúca učiteľka sprevádza dieťa až do príchodu zákonného zástupcu. Úraz zaznamená v zošite úrazov a lekársku správu odovzdá zákonnému zástupcovi dieťaťa.

10. V oblasti registrovaných a neregistrovaných školských úrazov materská škola postupuje podľa metodického usmernenia č. 4/2009-R z 11. februára 2009 k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí, ktorou sa upresňuje postup zamestnancov MŠ pri vyšetrení, evidencii a registrácii školského úrazu a nebezpečnej udalosti.

11. Riaditeľka materskej školy je povinný do 7 kalendárnych dní od vzniku každého školského úrazu zaevidovať ho prostredníctvom webovej aplikácie Úr (MŠVVŠ SR) 1-01 sledujúcej štatistiku úrazovosti na školách.

12. Záznam o registrovanom školskom úraze dostanú: zákonný zástupca dieťaťa, škola, technik BOZP, poisťovňa, v ktorej má škola vybavené úrazové poistenie detí. Vo veci finančného odškodnenia školského úrazu od poisťovne ďalej koná riaditeľka školy v spolupráci so zákonným zástupcom dieťaťa.

13. Materská škola uplatňuje nasledovné opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog:

 1. primeranou formou informovať deti o existencii legálnych a nelegálnych drog a ich mimoriadne negatívnych účinkoch na zdravie človeka,
 2. viesť deti k zdravému životnému spôsobu, rozlišovaniu zdravých a nezdravých návykov pre život a zdravie,
 3. v prevencii využívať vhodnú a dostupnú literatúru a preventívne výukové programy zakomponované do plánov práce každej triedy,
 4. poskytovať deťom dostatok podnetov a možností realizácie prostredníctvom rôznych aktivít, a tým viesť k plnohodnotnému životu, kde by legálne či nelegálne drogy nemali svoje miesto,
 5. zabezpečiť v celom areáli školy prísny zákaz fajčenia,
 6. dbať na to, aby sa do budovy nedostali žiadne nepovolané osoby, a tým zamedziť možnosti zlých vonkajších vplyvov na deti,
 7. Zamestnancom MŠ Michaľany sa zakazuje posielať fotografie a videozáznamy z akcií uskutočnených v MŠ, alebo usporiadaných materskou školou komukoľvek ,vrátane zákonných zástupcov.
 8. Dozor a dohľad nad deťmi vykonávajú aj prevádzkové zamestnankyne v zmysle nariadenia   

riaditeľky školy a v presne určenom rozsahu

 1. učiteľky sa budú zúčastňovať na školeniach s touto tematikou, prípadne študovať literatúru a ostatné materiály s tematikou drog a ich šírenia,
 2. v prípade podozrenia na šírenie legálnych a nelegálnych drog v prostredí materskej školy bezodkladne informovať riaditeľku, ktorá vykonajú okamžité opatrenia.

V MŠ je v súvislosti s ochranou zdravia detí zakázané:

 • podávať deťom lieky učiteľkou (antibiotiká sa nesmú podávať vôbec, dlhodobo užívané lieky si musí rodič prísť podať osobne)
 • pobyt dieťaťa v MŠ s akýmkoľvek zranením, vrátane zlomeniny
 • nosiť do MŠ akékoľvek predmety, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť, či zdravie detí
 • nosiť do MŠ sladkosti(vrátane žuvačiek) a nápoje
 • nosiť do MŠ hračky ap.

Upozorňujeme rodičov, že učiteľka nezodpovedá za akékoľvek predmety, ktoré deti do MŠ prinášajú (hračky, cennosti, vrátane- bižutérie, sponiek, gumičiek, čeleniek a pod.)

 

Článok V

Podmienky zaobchádzania s majetkom materskej školy

 

 1. Vchody do areálu MŠ sa uzamykajú, sú zaistené bezpečnostnými zámkami a chránené zabezpečovacím zariadením.
 2. Pri odchode z triedy je učiteľka povinná prekontrolovať uzatvorenie okien, dverí. Popoludní, po skončení prevádzky v triede je učiteľka povinná odložiť didaktickú techniku a učebné pomôcky na vopred určené miesto a skontrolovať uzatvorenie okien.
 3. Pri každom svojvoľnom poškodení alebo zničení majetku materskej školy je škola oprávnená požadovať úhradu od zákonného zástupcu dieťaťa, ktoré poškodenie spôsobilo. Uvedené sa vzťahuje aj na splnomocnenú osobu, ktorá prichádza do materskej školy pre dieťa.
 4. Pokiaľ škoda vznikla nedostatočným dozorom učiteľky nad dieťaťom, náhrada škody sa od zákonných zástupcov dieťaťa nebude požadovať.
 5. Jednotliví zamestnanci zodpovedajú za inventár v rozsahu uvedenom v dohode o hmotnej zodpovednosti, ktorá je so zamestnancom uzatvorená písomne. Ďalšie práva a povinnosti súvisiace s ochranou majetku si zamestnanci plnia v zmysle opisu pracovných činností.
 6. Osobné veci si zamestnanci materskej školy odkladajú na určené uzamykateľné miesto.
 7. V celom areáli materskej školy je z a k á z a n é:
 • pohybovať sa cudzím osobám bez súhlasu zriaďovateľa, alebo výnimky udelenej riaditeľkou MŠ
 • pohybovať sa vo vnútorných priestoroch bez prezúvok
 • vodiť akékoľvek zvieratá do areálu MŠ
 • držanie, požívanie a propagácia akýchkoľvek omamných látok a drog, vrátane fajčenia a požívania alkoholu!!!

  

Článok VI

Záverečné ustanovenia

1. Školský poriadok je platný a účinný dňom jeho vydania riaditeľkou školy.

2. Školský poriadok je zverejnený na verejne prístupnom mieste v škole a na webovej stránke školy https://msmichalany.estranky.sk/

3. Školský poriadok je záväzný pre všetkých zamestnancov materskej školy, pre deti prijaté na predprimárne vzdelávanie, adaptačný alebo diagnostický pobyt dieťaťa a ich zákonných zástupcov. Uvedený okruh osôb je povinný sa ním riadiť. V prípade porušenia pravidiel školského poriadku bude podľa miery závažnosti vyvodená zodpovednosť s možnosťou prijatia sankcií, na ktorých udelenie bude dotknutá osoba vopred upozornená.

4. Vydaním tohto školského poriadku sa ruší prechádzajúci školský poriadok platný odo dňa 1.9.2019, a to vrátane všetkých jeho dodatkov.

5. So školským poriadkom sú preukázateľným spôsobom (vlastnoručným podpisom na podpisovom hárku, ktorý tvorí prílohu č. 1 školského poriadku) oboznámení všetci zamestnanci materskej školy. Podpisový hárok je súčasťou každej zmeny školského poriadku vykonanej formou dodatku.

6. So znením školského poriadku sú vhodným spôsobom oboznámené aj deti navštevujúce materskú školu.

7. O vydaní a obsahu školského poriadku riaditeľka materskej školy informuje zákonných zástupcov detí na schôdzi rodičovského združenia, alebo iným, preukázateľným spôsobom..

8. Tento školský poriadok možno meniť len prostredníctvom príslušných dodatkov, ktoré sú číslované v chronologickom poradí podľa vydania a pred ich vydaním sú prerokované v rade školy a pedagogickej rade.