Choď na obsah Choď na menu
 


Zápisnica z doplnkových volieb

17. 9. 2020
Zápisnica z  doplnkových volieb zástupcu rodičov do Rady školy pri MŠ Michaľany, konaných dňa 16.9.2020
 
Dátum: 16.9.2020
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Dňa, 16.9.2020 v čase od 7,00 do 16,00 hod. , sa v MŠ konali doplnkové  voľby zástupcu rodičov do RŠ pri MŠ Michaľany. V dňoch 10.-14..9.2020 rodičia navrhli 3 kandidátov do doplnkových volieb do Rady školy pri MŠ Michaľany . Navrhnutí kandidáti písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. Volebná komisia zostavila (podľa abecedy )kandidátku  na základe návrhov zúčastnených zákonných zástupcov detí . Volieb sa zúčastnilo 30 zákonných zástupcov, čo predstavuje 79% oprávnených voličov. Odovzdaných bolo 29 platných hlasovací lístkov. Jeden hlasovací lístok bol neplatný (nebol označený zakrúžkovaním). Volebná komisia spočítala platné hlasovacie lístky a zostavila poradie kandidátov:
1. Aneta Becová     12 hlasov
2. Silvia Hudecová    9 hlasov
3. Alena Čikošová     8 hlasov
 
Podľa výsledkov hlasovania bola členom RŠ s počtom hlasov 12 zvolená  pani:
Aneta Becová
Volebná komisia:
1. Valéria Orosová, poslankyňa, predseda VK.................................................................... 
 
2. Amália Szathmáryová, člen RŠ........................................................................................
 
3. Anna Levkivová, učiteľka......................................................................................
 
 
  Zapísala: Mgr. Lacková Slavomila
  Overila: Valéria Orosová, predseda VK
 
Dátum: 17.9.2020