Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačný poriadok materskej školy v Michaľanoch

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, 076 14 Michaľany

 

Vnútorný predpis č.5/2020

 

 

 

 

Organizačný poriadok Materskej školy v Michaľanoch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

september 2020

 

I. Všeobecná časť

 

 

 

čl. 1

 

 1. Materská škola Michaľany (ďalej len MŠ) je trojtriednou MŠ poskytujúcou celodennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou.

Cieľom Materskej školy je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.  Podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Všeobecné a špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

 1. Organizačný poriadok Materskej školy Michaľany (ďalej len OP) patrí k základným vnútorným predpisom MŠ.
 2. Materskú školu Michaľany riadi riaditeľka MŠ.

 

                                                                                          čl. 2

 

 1. Materskú školu riadi riaditeľka, v prípade jej neprítomnosti ju zastupuje ňou poverený pedagogický zamestnanec materskej školy.
 2. Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy a metodické združenie, ktorého členmi sú všetci učitelia, prípadne aj asistent učiteľa.
 3. Vedením metodického združenia poverí riaditeľ odborne zdatného učiteľa, ktorý každoročne predkladá riaditeľovi  na schválenie ročný plán činnosti MZ.

 

II. Organizačné zabezpečenie MŠ Michaľany

 

 1. Riadenie školy

Riaditeľka školy: Mgr.Slavomila Lacková

Pg. zamestnanec poverený riadením v neprítomnosti riaditeľky:Mgr. Renáta Stropkaiová  

Vedúca MZ: Mgr. Renáta Stropkaiová

 

 1. Identifikačné údaje školy

NÁZOV                                               : Materská škola Michaľany

ŠTATUTÁR                                       :  Mgr. Zoltán Tarbaj

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY                 : Obec Michaľany

ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA          : Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany

IČO                                                      : 00331759

ADRESA ŠKOLY                              : Materská škola, Hlavná 281, 076 14 Michaľany

TELEF.ČÍSLO ŠKOLY                    : 056 / 6702261

TEL. ČÍSLO ŠJ                                  : 056 / 6702271

 

 1. Druh školy

Trojtriedna materská škola poskytuje celodennú ( podľa požiadaviek   rodičov i poldennú) starostlivosť pre deti od 3 do 6 rokov v čase od 7,00 hod. do 16,30 hod.

 1. Triedy

 Riaditeľ určí pre každú triedu triedneho učiteľa, ktorý zodpovedá za vedenie (a jeho správnosť) triednej dokumentácie. Do jednotlivých tried sa deti zaraďujú podľa veku takto:

    I. trieda: 20 detí (vo veku 3- 4 roky)

                II. trieda: 20 detí(vo veku 4- 5 rokov)

                III. trieda: 20 detí(vo veku 5- 6 rokov)

 1. Denný poriadok:    

              7,00 -   9,00               

 1. hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                         9,00  desiata

                          9,20 -   11,45

 1. vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. pobyt vonku
 4. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                           11,45  obed        

                           12,30 – 14,50                 

 1. zdravotné cvičenie
 2. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena 
 3. - odpočinok

                         14,50   olovrant

   15,05- 16,30

 1. hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
 2. zdravotné cvičenie
 3. pobyt vonku
 4. činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

 

III. Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií Materskej školy v Michaľanoch sa zmení aj tento organizačný poriadok. Pravidelnú aktualizáciu toho organizačného poriadku zabezpečí riaditeľ školy.

Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2020.

 

 

Vypracoval: Mgr.Slavomila Lacková

Prerokované na PgR: 28.8.2020