Choď na obsah Choď na menu
 


Školský vzdelávací program Roňavčatá

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, Michaľany

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Názov školského vzdelávacieho programu:

Roňavčatá

Stupeň vzdelania:

predprimárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia:

1-4 roky

Formy výchovy a vzdelávania:

celodenná/ poldenná

Vyučovací jazyk:

slovenský jazyk

Predložený zriaďovateľovi:

31.8.2019

Prerokovaný v pedagogickej rade:

26.8.2019

Prerokovaný v rade školy:

28.8.2019

Vydaný dňa:

1.9.2019

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania

Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v našej materskej škole boli stanovené v súlade so všeobecnými cieľmi  ustanovenými v štátnom vzdelávacom programe pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, s cieľmi výchovy a vzdelávania v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja školy, potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy.

Strategické ciele školy:

 • Pripraviť všetky deti na vstup do ZŠ
 • Vštepovať deťom úctu k regionálnym ľudovým tradíciam
 • Zvyšovať odbornosť pedagogických zamestnancov a tým skvalitňovať edukačný proces
 • Skvalitňovať materiálno – technické podmienky pre výchovu a vzdelávanie
 • Budovať školu priateľskú k deťom i k partnerom

Vlastné ciele školy (stanovené na základe spracovania záverov a odporúčaní z autoevalvácie materskej školy):

- rozpracovať kvalitné tematické výchovnovzdelávacie plány,

- rozvíjať predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním špecifických metód; rozvíjať aktívne počúvanie s porozumením (čítaním veršov, rozprávok a príbehov s detským hrdinom, aktívnym zapájaním sa do aktivít knižníc a pod.), pri overovaní porozumenia vypočutého textu využívať metódy tvorivej dramatizácie; zámerne rozvíjať aktívnu slovnú zásobu detí; vytvárať komunikačne a literárne podnetné prostredie a napomáhať uplatňovaniu vhodných komunikačných konvencii. Uplatňovať metódy, techniky a stratégie podporujúce rozvoj predčitateľskej a jazykovej gramotnosti (napr. maľované čítanie, abecedné pexesá, tvorba kníh s prediktabilným textom, písanie denníkov). Rozvíjať psychické a poznávacie procesy podieľajúce sa na čítaní a písaní. Pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti využívať spoluprácu a pomoc rodičov pri domácom čítaní a zintenzívniť zaangažovanosť rodičov pri konkrétnych školských aktivitách.

- zapracovať prierezové témy súvisiace s multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v oblasti problematiky migrácie. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. Veku primeranou formou oboznamovať deti a žiakov s ich právami a povinnosťami

- podporovať výchovu ku zdraviu a zdravý životný štýl, realizovať aktivity a programy na podporu telesného a duševného zdravia(viac športových podujatí, realizácia Projektu na prevenciu obezity u detí ap.), zvýšiť zapojenie detí a žiakov do pohybových aktivít, hľadať možnosti, ako obnoviť predplaveckú prípravu

- rešpektovať autonómiu a momentálne dispozície dieťaťa, podporovať jeho aktivitu, tvorivosť, sebarealizáciu a sebaprezentáciu. Napomáhať sebareflexii dieťaťa vzhľadom na jeho úspechy a neúspechy, účinne podporovať dieťa v jeho pokroku.

- zlepšovať hodnotiace a sebahodnotiace schopnosti dieťaťa vo vzťahu k jeho vlastnému pokroku.

- grafomotorické zručnosti detí rozvíjať s dôrazom na správny úchop písacieho a kresliaceho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu tela počas činnosti.

- vo výchovno-vzdelávacej činnosti uplatňovať bádateľský prístup, zaraďovať experimenty a vytvárať príležitosti na získavanie reálnych skúseností s predmetmi, javmi a situáciami rešpektujúc ciele a poslanie materských škôl.

- obohatiť výchovno – vzdelávací proces vychádzkami, exkurziami, hodnotnými výchovnými koncertmi, predstaveniami, tematickými dňami (medzinárodné, pamätné) ap. ...

- vytvárať a rozvíjať u detí cit ku krásam svojho regiónu, prírody, ľudového umenia a kultúrneho dedičstva našich predkov (súbor Roňavčatá, spevácka súťaž, vynášanie Moreny, od Lucie do Vianoc ...ap.)

- preferovať tvorivé a inovatívne osvojovanie učiva, uplatňovať formy a metódy práce, ktoré rešpektujú individuálne a vekové schopnosti detí.  

-  Zintenzívniť spoluprácu s inými organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní - OÚ, ZŠ, ZUŠ Novosad,  CPPP, MPC, Polícia Michaľany, OHZ Trebišov, hvezdárňou v TV, miestnou knižnicou

 - aj naďalej spolupracovať na národných projektoch- Týždeň modrého gombíka- UNICEF,  Goodyar- bezpečná škôlka, Evička nám ochorela- SČK, Veselé zúbky- dm drogéria, Celonárodný projekt Ovocie do škôl...ap.

- pripravovať pre deti množstvo edukačných akcií, ktoré sa tešia veľkej obľube :

 • týždeň hračky, enviromentálne programy, vítanie príchodu pani Jesene, mesiac úcty k starším, Príchod Mikuláša, vianočná besiedka, karneval, návštevy kočovných divadiel-3-4x v roku, návšteva predstavenia v historickej budove  divadla v Košiciach, návšteva hvezdárne v Trebišove (III. tr.),  hudobné vystúpenia v MŠ, dni s políciou, deň s hasičmi, -projekt Malí dopraváci, besiedka ku dňu matiek, škôlkárska olympiáda, rozlúčka s predškolákmi, Zapájanie do výtvarných súťaží (Vesmír očami detí), Krúžková činnosť, nadštandardné aktivity -2x ročne preventívna stomatologická prehliadka, 1x ročne logopedická depistáž, ap., prezentácia na verejnosti- kultúrno- spoločenské akcie pre rodičov, príbuzných i verejnosť, spoločné výlety s rodičmi

Stupeň vzdelania

Materská škola Michaľany poskytuje predprimárne vzdelanie.

Vlastné zameranie školy

              Materská škola Michaľany sa zameriava na poznanie a uchovávanie ľudových tradícií. Škola sa nachádza v regióne Zemplína. Má bohatú kultúru, ktorou obohacuje deti žijúce v tejto oblasti. Poslaním je nachádzať  a poznávať krásy ľudovej slovesnosti, v tradíciách a zvykoch regiónu, šírenie kultúrneho dedičstva, venovať pozornosť nadaným deťom. Učiteľky materskej školy každoročne realizujú zaujímavé aktivity a podujatia, z ktorých časť sa stala tradičnými školskými podujatiami. Popri každodennej činnosti, záujmových krúžkov a výletov sa školské aktivity významnou mierou podieľajú na spestrení školskej práce a rozširovaní vedomostí a zručností detí.

Materská škola  sa ďalej zameriava na:

 • učenie sa hrou,
 • na všestranný harmonický rozvoj osobnosti každého dieťaťa,
 • na ochranu vlastného zdravia a zdravia iných v spolupráci so spolkom ČK (v projekte Evička nám ochorela, S Adamkom hravo – zdravo),
 • prípravu detí na vstup do ZŠ a na život v spoločnosti,
 • výchovu založenú na láske a dôvere k deťom,
 • individuálny prístup k deťom,

Materská škola ponúka:  

 • kvalifikovaný pedagogický kolektív,
 • pozitívnu tvorivú klímu a harmonické prostredie,
 • priestranné hrové prostredie,
 • rozmanité hračky, didaktický materiál a pomôcky,
 • pôsobenie v detskom folklórnom súbore Roňavčatá,
 • krúžkovú činnosť: pohybový, tanečný, dramatický, výtvarný,
 • odborné poradenstvo formou prednášok: pediatra, stomatológa, logopéda, psychológa,
 • odborné poradenstvo vo všetkých oblastiach výchovy a vzdelávania ap.

Učebné osnovy

         Učebné osnovy sú spracované v samostatnej prílohe tohto dokumentu na obdobie školského vyučovania

Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

          Dĺžka dochádzky je spravidla 1 – 4 roky,  podľa  výberu zákonných zástupcov dieťaťa. V materskej škole sa uplatňuje celodenná,  podľa požiadaviek rodičov aj poldenná forma vzdelávania.

Vyučovací jazyk

V Materskej škole Michaľany sa realizuje predprimárne vzdelávanie v slovenskom jazyku.

Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v materskej škole spravidla v školskom roku, v ktorom do  31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť, alebo, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku( ide o predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu).

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o  absolvovaní predprimárneho vzdelávania na prepdísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva, ktoré vydáva Materská škola Michaľany len na základe žiadosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

Materiálno-technické a priestorové podmienky

  Materská škola prešla pod mojím vedením takmer celkovou rekonštrukciou:

- vymenili sa okná a exteriérové dvere, vymenili sa elektrické a vodovodné rozvody  a plynový kotol, urobila sa nová strecha, fasáda,  zrekonštruovali sa sociálne zariadenia a umývarka, zrekonštruovala sa výdajňa stravy, vymenilo sa zabezpečovacie zariadenie, -vymenil sa kompletne nábytok v celej MŠ,  zakúpili sme vstavané skrine na UP,  začali sme obnovovať UP ,-zapojením do národných projektov sme získali 2 PC zostavy a 3 interaktívne tabule, 3 multifunkčné zariadenia, 2 notebooky, začal sa rekonštruovať areál MŠ a školský dvor

Plán materiálno-technického zabezpečenia na obdobie rokov 2019- 2024:

-dokončiť rekonštrukciu školského dvora ( nainštalovať preliezky, hojdačky, dokúpiť nové prvky, vybudovať na dvor fontánku na pitie pre deti, vytvoriť rehabilitačný chodník ap.)

-kompletne  rekonštruovať podlahy

-kompletne  rekonštruovať vykurovacie zariadenia

- rozšíriť, dopĺňať a obnovovať UP a DT

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

          Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy v súlade s platnou legislatívou.

Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov

          Konkrétne zameranie a formy hodnotenia detí sú vypracované v ročnom pláne vnútornej kontroly školy v súlade s platnou legislatívou.