Choď na obsah Choď na menu
 


Správa o VVČ za rok 2021/2022

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, 07614 Michaľany

 

 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A

PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

 

 

 

 

Predkladá: 

Mgr. Slavomila Lacková

        riaditeľka MŠ

Prerokované v pedagogickej rade MŠ            dňa  10.10.2022

Prerokované  Radou školy MŠ                        dňa  17.10.2022

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Obec Michaľany

s c h v a ľ u j e

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti

MŠ Michaľany za školský rok 2021/2022

 

 

                                                  ..................................................................................................           

                                            za zriaďovateľa: Mgr. Zoltán Tarbaj, starosta obce Michaľany

 

 

Vypracovala:

Mgr. Slavomila Lacková, riaditeľka MŠ

 

Štruktúra správy je vypracovaná v súlade s vyhláškou MŠ SR č. 435/2020 Z. z. z 18. decembra 2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení .

 

1. Údaje o škole

 

Názov MŠ:

Materská škola Michaľany

Adresa MŠ:

Hlavná 281, 07614 Michaľany

Telefóne číslo MŠ:

056/6702261

Webové sídlo MŠ:

www. msmichalany.estranky.sk

Adresa elektronickej pošty:

lackova_slavomilaost.cz

Meno a priezvisko riaditeľa:

Mgr. Slavomila Lacková

Rada školy:

Predseda: Ing. Lenka Borkowská, zástupca rodičov

Členovia: Mgr.Peter Kolesár, zástupca zriaďovateľa

                Mgr. Matúš Kováč, zástupca rodičov 

                Mgr. Renáta Stropkaiovázástpgzamestnanc.

                Amália Szathmáryovázástnepedzamestn.     

 

2. Zriaďovateľ

 

Názov:

Obec Michaľany

Sídlo:

Hlavná 108, 07614 Michaľany

Telefóne číslo:

056/6702328

Webové sídlo:

www.michalany.eu

Adresa elektronickej pošty:

obecmichalany@michalany.eu

Štatutár:

Mgr. Zoltán Tarbaj

 

3. Informácie o činnosti RŠ, MZ, PgR

 

Rada školy

30.8.2021- prerokovala počty prijímaných detí

                -školský poriadok

                -vyhodnotenie koncepčného zámeru za uplynulý šk.rok

                -materiálno-technické zabezpečenie

5.10.2021-prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach VVČ v šk. roku2019/2020

12.7.2022- prerokovala materiálno-technické zabezpečenie MŠ a prerokovala počty   

                 prijímaných detí na školský rok 2022/2023

 

Metodické združenie

Vedúca MZ: Mgr. Renáta Stropkaiová

             - členmi sú všetky učiteľky

Metodické združenie je združenie pedagógov funguje ako poradný a iniciatívny orgán, ktorý sa zaoberal pedagogickými a výchovno-vzdelávacími problémami, viď zápisnice zo zasadnutí MZ. Poskytuje priestor na výmenu pedagogických skúseností a tímové riešenie pedagogických problémov. Činnosť MZ sa opierala o vytýčené ciele a úlohy za ktoré zodpovedali všetci pedagogickí zamestnanci. Prioritou bolo ďalšie vzdelávanie pg. zamestnancov. MZ zasadalo5x10.11.2021,2.2.2022,6.4.2022,máj2022,10.6.2022

 

Pedagogická rada

- členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci.

   Rozhodovala: o zásadných otázkach výchovy a vzdelávania. Pg.R zasadala 4x:

1. 26.8.2021

Prerokovala a schvaľovala: 

-sprievodcu šk.rokom, školský semafor

-legislatívne zmeny platné od 1.1.2020

-organizačný a školský poriadok

-vnútorný predpis 2/2021

-Plán akcií

-organizáciu školského roka

2. 30.9.2021

-prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach VVČ v šk. roku2020/2021

3. 4.2.2022

Vzala na vedomie a prerokovala:   

-hodnotenie I.polroka

-školský semafor a aktuálne opatrenia

-zistenia z KČ riaditeľky

-zmeny v legislatíve od 1.1.2022

-plnenie plánov

-plán profesijného rozvoja 2022

-príprava na vypracovanie nového ŠkVP

Prerokovala a prijala:

-podmienky prijímania detí do materskej školy 

4. 30.6.2022

-hodnotenie šk. roka

-organizácia LČ

 

4. Informácie o deťoch

Priemerná dochádzka za rok:25,98

I.trieda:

14 detí  11 chlapocov/3 dievčatá

mesiac

Priemerná dochádzka:

 

• September   
• Október
• November
• December
• Január
• Február
• Marec
• Apríl
• Máj
• Jún

8,64

7,53

6,92

7,23

8,81

5,5

9,42

10,17

8,77

7,14

 

Priemerná dochádzka za rok:

8,6

II.trieda:

16 detí  8 chlapocov/8 dievčat

mesiac

Priemerná dochádzka:

 

• September   
• Október
• November
• December
• Január
• Február
• Marec
• Apríl
• Máj
• Jún

6,39

9,85

8,5

8,07

7,1

4,7

10,2

8,82

8,36

6,61

 

Priemerná dochádzka za rok:

7,86

III.trieda:

20 detí  7 chlapocov/13 dievčat

mesiac

Priemerná dochádzka:

 

• September   
• Október
• November
• December
• Január
• Február
• Marec
• Apríl
• Máj
• Jún

10,4

9,23

8,7

6,8

10,43

5,82

10,2

11,4

11,36

10,9

 

Priemerná dochádzka za rok:

9,52

5. Informácie o zamestnancoch

Počet učiteľov, vrátane riaditeľa školy: 5

Počet asistentov učiteľa v MŠ: 1    

Počet iných pg.zamestnancov(pomocný vychovávateľ):1 

Počet zamestnancov s vysokoškolským pg. vzdelaním 2.stupňa: 3

Počet zamestnancov s vysokoškolským pg. vzdelaním 1.stupňa: 1

Počet zamestnancov s ÚSO vzdelaním: 2

Počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0

Počet zamestnancov zvyšujúcich si kvalifikáciu štúdiom na VŠ: 0

Počet nepedagogických zamestnancov: 2

6. Informácie o projektoch, do ktorých bola škola zapojená

Goodyar- bezpečná škôlka

Celonárodný projekt Ovocie do škôl

národný projekt POP2

7. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy

Pozitíva: 

• Vysoko esteticky a účelne vybavené sociálne zariadenie
• Pomerne dobre vybavenie vnútorných priestorov 
• Uspokojujúca vybavenosť spotrebným materiálom, hračkami
• krásne, vynovené vnútorné a vonkajšie priestory MŠ i nový príjazdový chodník, cesta i parkovisko v okolí MŠ

         Negatíva:

• podlahy v triedach i chodbách školy, 
• nedokončená prestavba ŠD 
8. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky

Kvalitné edukačné a estetické prostredie

Dôraz na osobnostný rozvoj každého dieťaťa

Kvalitná príprava na vstup do ZŠ

Kvalifikovaný kolektív

Priaznivá pracovná klíma, vynikajúce pracovné prostredie

Množstvo edukačných akcií :

- týždeň hračky

- protidrogové, protifajčiarskeenviromentálneprogramy

- vítanie príchodu pani Jesene

- mesiac úcty k starším

- akcie k medzinárodným dňom

- Príchod Mikuláša

- vianočná besiedka

- karneval

- akcie k sv.dňu vody, poézie, zdravia, Zeme, tanca,rodinymatiek,hasičov,  

 polície,otcov,kvetov,rybárstva

-deň výživy, Deň mlieka

-sokoliari

Rozvoj ľudových tradícií- spevácka súťaž, od Lucie do  Vianoc, vynášanie Moreny, veľkonočné 

                                            zvykoslovie

Krúžková činnosť

Nadštandardné aktivity: 

- hudobno-pohybový odbor ZUŠ 

              -Vynikajúca spolupráca s OÚ, ZŠ, CPPP, MPC,Políciou Michaľany, HaZZ Trebišov i HZ  

               Michaľany, knižnicou Michaľany ap.

9. Informácie o finančnom zabezpečení

-MŠ finančne a hmotne zabezpečuje zriaďovateľ- Obec Michaľany

-Financie z OZ Roňavčatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie RŠ- príloha

RŠ prerokovala a odporúča zriaďovateľovi schváliť S p r á v u 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  Materskej školy Michaľany za školský rok 2021/2022

 

 

 

Ing. Lenka Borkowská, predseda RŠ