Choď na obsah Choď na menu
 


Doplnkové voľby do Rady školy

31. 8. 2023

Doplnkové voľby zástupcov rodičov do RADY ŠKOLY(RŠ)

Vážení rodičia,

Keďže k 31.8.2023 dieťa člena RŠ pri MŠ Michaľany prestalo našu školu navštevovať, zaniká i mandát člena RŠ. Z tohto dôvodu ste na RZ, dňa 31.8.2023 podávali návrhy kandidátov do RŠ . Hlasy ste dali týmto rodičom:

1. Mária Kmecová 11 hlasov
2. Štefan Tatranský 6 hlasov
3. Tomáš Bodis 3 hlasy
4. Soňa Čičatková 2 hlasy
5. Lenka Kouřilová 2 hlasy
6. Michal Süč 2 hlasy

Ostatní rodičia nedostali ani 1 hlas.

Navrhnutí kandidáti písomne potvrdili svoj súhlas s kandidatúrou. Volebná komisia zostavila kandidátku rodičov (podľa abecedy) s najvyšším počtom hlasov:

1. Bodis Tomáš
2. Kmecová Mária
3. Tatranský Štefan

 

 

 

 

 

 

 

Inštrukcia pre rodičov

Riaditeľka MŠ Michaľany vyhlasuje doplnkové voľby do RŠ v dňoch 6-7.9.2023, od 7,00 do 9,00h 

1/ Doplnkové voľby prebehnú 6.9.2023 v budove MŠ. Voľby budú tajné. Priebeh volieb:

• Zákonný zástupca- volič si prevezme hlasovací lístok proti podpisu na prezenčnej listine
• Volič upraví hlasovací lístok zakrúžkovanímporadového čísla jedného kandidáta.
• Volič upravený hlasovací lístok vhodí do urny

2/Volebná komisia po skončení volieb zistí počet právoplatných hlasovacích lístkov a skontroluje platnosť hlasovacích lístkov. Pri sčítaní budú prítomní iba členovia VK. 

Platný hlasovací lístok:

✓ Kandidát je označený zakrúžkovaním
✓ Zakrúžkovaný je jeden kandidát

3/ Po sčítaní platných hlasovacích lístkov zostaví poradie kandidátov. Členom RŠ sa stáva jeden kandidát s najvyšším počtom hlasov. V prípade rovnosti hlasov VK rozhodne o členstve v RŠ žrebovaním. 

4/ Voľby nadobudnú platnosť, ak sa hlasovania zúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov. V prípade, že sa volieb nezúčastní nadpolovičná väčšina oprávnených voličov, vyhlasuje riaditeľka opakované voľby na deň 7.9.2023Pri opakovaných voľbách nerozhoduje počet zúčastnených voličov.

 

Volebná komisia:

1. Lenka Borkowská- predseda
2. Amália Szathmáryová-člen

Andrea Janová, člen