Choď na obsah Choď na menu
 


Školský vzdelávací program Slniečko

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, Michaľany

 

 

 

 

 

 

Školský vzdelávací program

 

 

SLNIEČKO

 

 

 

Názov školského vzdelávacieho programu:

Slniečko

Stupeň vzdelania:

predprimárne vzdelávanie

Dĺžka štúdia:

1-4 roky

Formy výchovy a vzdelávania:

celodenná/ poldenná

Vyučovací jazyk:

slovenský jazyk

Predložený zriaďovateľovi:

31.8.2022

Prerokovaný v pedagogickej rade:

30.8.2022

Prerokovaný v rade školy:

31.8.2022

Vydaný dňa:

1.9.2022

 

Školský vzdelávací program

 

SLNIEČKO

 

V strede záujmu výchovy a vzdelávania 

v našej materskej škole je dieťa - jeho potreby a záujmy

 

Školský vzdelávací program našej materskej školy má názov "Slniečko". Slniečko svojimi lúčmi pomáha objavovať všetko známe a neznáme, čo nám okolitý svet ponúka. Deti sa môžu učiť to, čo ich zaujíma, môžu využívať vlastné skúsenosti, overiť si vlastné teórie a hľadať nové riešenia pod kvalifikovaným vedením pedagóga.Náš výchovno-vzdelávací program má naplniť potreby a túžby detí po hre, poznaní, pohybe, potrebe sociálneho kontaktu, sebapoznaní a potrebe sebarealizácie. Má umožniť dieťaťu zažívať úspech, pocit naplnenia a spokojnosti.

 

I. Vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania a zameranie materskej školy

Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu sme si stanovali vlastné ciele a poslanie výchovy a vzdelávania zohľadňujúce potreby na rozvoj všetkých oblastí osobností dieťaťa, pričom sme vychádzali z podmienok školy v zmysle Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárnevzdelávanie v materských školách, s cieľmi výchovy a vzdelávania ustanovenými v školskom zákone, s cieľmi stanovenými v koncepčnom zámere rozvoja materskej školy, s potrebami a záujmami detí, zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov a vlastným zameraním školy. Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

Hlavný cieľ: Vychovať jedinečnú osobnosť, ktorá dokáže zmysluplne, šťastne a spokojne prežiť detstvo, pripraviť sa zodpovedne na zvládnutie rôznych životných situácií a postupný vstup do života na základe humánnej a progresívnej výchovno-vzdelávacej činnosti. 

• realizovať systematické a primerané predprimárnevzdelávanie zamerané na prípravu na vstup do ZŠ, napomáhať vyváženému rozvíjaniu všetkých stránok školskej spôsobilosti,
• podporovať osobnosť a záujmy každého dieťaťa
• spoznávať svoj talent, záľuby,
• poskytovať základy pre celoživotné učenie, lásku k prírode, okolitému svetu a pestovať ochranárske postoje smerujúce k zachovaniu života na Zemi, 
• rozvíjať tvorivosť, fantáziu, obrazotvornosť a originalitu, rozmanitosť v riešení problémov, 
• darovať zážitok z úspechu, radosť, pocity jedinečnosti, výnimočnosti každý deň počas pobytu v materskej škole,
• podporovať a rozvíjať potenciál dieťaťa, viesť dieťa k samostatnosti, budovať jeho sebaistotu, zdravé sebavedomie a pomáhať mu komunikovať,
• organizovať krúžky s cieľom integrovane rozvíjať všetky vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa a so zameraním sa na individuálny prístup k dieťaťu,
• organizovať tematické stretnutia s odborníkmi (stomatológ, psychológ, logopéd),
• získavať dôveru rodičov v individuálnom výchovnom poradenstve a upriamovať ich pozornosť na pozitívne prejavy v správaní sa svojho dieťaťa a v prípade potreby ich nasmerovať na ďalšie odborné poradenstvo s inými odborníkmi (pediater, stomatológ, logopéd, psychológ atď.,
• Uplatňovať spoluprácu s rodinou v záujme výchovného pôsobenia s materskou školou, reagovať na pripomienky a návrhy zo strany rodičov (rodičovské združenia, nástenky, výstavy detských prác, denné informácie, konzultácie).
• Naďalej spolupracovať so zriaďovateľom, Obcou Michaľany,Základnou školou, Obecnou knižnicou, PZ, HZ, CPPPaP, stomatológom ap.

 

Ďalšie vlastné ciele materskej školy: 

• podporovať veku primeranú fyzickú schopnosť, pohybovú výkonnosť detíprežívať radosť z pohybu, 
• podporovať úctu k svojmu telu a zdraviu, považovať pohybovú aktivitu za súčasť zdravého životného štýlu, viesť deti k ochrane zdravia seba a iných, rozvíjať návyky súvisiace so zdravým životným štýlom, podporovať zdravý životný štýl s dôrazom na pravidelný pohyb, odpočinok a zdravú a racionálnu výživu,
• rozvíjať schopnosti dieťaťa pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí materskej školy,
• utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky, podporovať regionálne tradície a zvyky, realizovať podujatia s prezentáciou ľudovej kultúry a tradícii,
• posilňovať úctu ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a svojej kultúre (verejné podujatia, oslavy v obci),
• rozvíjať postoje k aktívnej ochrane prírodného prostredia, poznať prírodu, jej zákonitosti a tým rozvíjať u detí enviromentálne cítenie,
• rozvíjať zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej gramotnosti.

 

Poslaním materskej školy je: 

• podporovať celostný osobnostný rozvoj dieťaťa v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej a estetickej oblasti; 
• rozvíjať psychomotoriku, poznanie, emocionalitu a sociabilitu dieťaťa; 
• formovať dieťa ako aktívne vzdelávajúci sa subjekt v duchu tvorivo humanistickej koncepcie; 
• pripraviť dieťa na vstup do základnej školy po všetkých stránkach rozvoja osobnosti; 
• dosiahnuť školskú pripravenosť;
• dopĺňať rodinnú výchovu o výchovno – vzdelávací proces, ktorý rodina poskytnúť nemôže;
• hravou formou pripravovať dieťa na život vo väčšom kolektíve, 
• vytvár základ pre vzdelávanie na vyšších stupňoch školského systému;
• prebúdzať v deťoch záujem o spoznávanie nového;
• rozvíjať získané poznatky, skúsenosti;
• podchytiť a individuálne sa venovať nadaným deťom,
• uspokojovať individuálne potreby dieťaťa,
• vytvárame miesto, kde je dieťa v podnetnom a bezpečnom prostredí, kde trávi čas

spoznávaním nového, kde kladieme základ pre jeho bezproblémový socializačný proces, kde si osvojí základné zručnosti pre život v spoločnosti. 

 

II. Zameranie materskej školy

 

Z filozofie Národného programu výchovy a vzdelávania v SR Milénium vyplýva, že si deti musia zo škôl odniesť trvalejšie hodnoty ako sú vedomosti, a to sú postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, rozvinuté kompetencie. Na realizáciu zmien v procese výchovy a vzdelávania požaduje predovšetkým využitie motivácie k učeniu, prehĺbenie emocionalizácie, uplatnenie autoregulácie, socializácie, kognitivizácie a kreativizácie človeka. Tvorivo-humanistický prístup orientovaný na rozvoj osobnosti dieťaťa je charakterizovaný rešpektovaním jedinečnosti osobnosti dieťaťa, požiadavkou na sebautváranie osobnosti, prežívania v procese výučby, komplexnosti rozvoja osobnosti, priority schopností a postojov. 

Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu „SLNIEČKO“ sme vychádzali zo skutočnosti, že našim deťom chceme sprostredkovať radosť, lásku, pochopenie a prostredníctvom nich u detí formovať hodnoty priateľstva, spolupráce, tolerancie, starostlivosti, trpezlivosti, odvahy, čestnosti, zodpovednosti, lásku k rodnému kraju, dedine, vlasti, prírode. Keďže slnko je symbolom života a energie, hodnoty a normy našej materskej školy sú jeho lúče, ktoré dopadajú na Zem a sú pre život veľmi dôležité. Na planéte Zem žijú zvieratká, podľa ktorých sú pomenované aj triedy našej MŠ – Lienky, Sovičky, Žabky.Pri výbere profilácie školy sme vychádzali z našich doterajších skúseností, potrieb dieťaťa. Materská škola ponúka okrem základných oblastí rozvoja aj špecifické, ktoré vychádzajú z podmienok školy a rozvíjajú okrem iných aj zdravý životný štýl, jazykovú gramotnosť, dopravnú výchovuenviromentálnu výchovu, regionálnu výchovu s rešpektovaním vekových osobitostí dieťaťa a so zameraním hlavne na zážitkové učenie. 

 

Zdravý životný štýl 

Pohyb je základ života, rozvoja dieťaťa a prirodzenou činnosťou, prináša radosť. V súčasných pretechnizovanýchpodmienkach života je aktívny pohyb neoddeliteľnou súčasťou zdravého životného štýlu. Dôležitý vnímame proces pomoci deťom aj rodičom znížiť chorobnosť detí, znížiť obezitu u detí a odstrániť nevhodné civilizačné trendy vo výchove detí, v sociálnom rámci, ako proces zameraný na zmenu správania širokej verejnosti k vlastnému zdraviu (detí, rodičov, starých rodičov).Preto vytvárame podmienky pre rôzne pohybové a športové aktivity s využitím školského dvora, futbalového ihriska s umelým trávnikom ohraničeným mantinelmi. Uskutočňujeme rôzne pohybové aktivity, ku ktorým máme vytvorené materiálne podmienky – množstvo telocvičného náradia a náčinia, priestranný školský dvor, telocvičňu v ZŠ, školské ihrisko, multifunkčné ihrisko. 

Zdravý životný štýl plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít: 

• zapojením sa do projektu Dajme spolu gól, 
• spoluprácou s FK Michaľany,
• loptová olympiáda MŠ,
• viesť deti a rodiny k aktivite - do škôlky, do práce na bicykli, 
• športový deň – Deň detí,
• pravidelne realizovať zdravotné cvičenia,
• realizovať pohybové a relaxačné aktivity,
• cvičiť na školskom dvore, 
• uskutočňovať pohybové aktivity mimo areálu školy – plavecký výcvik, výlety, vychádzky v okolí, menšie túry, cvičenie na multifunkčnom ihrisku, v telocvični ZŠ, školské ihrisko, ekoturistika,
• záujmový krúžok ZUŠ Michaľany,
• tanečný krúžok v ,
• spolupráca so SČK,
• realizácia projektu Ľudské telo, Evička nám ochorela,
• spolupráca so školskou jedálňou – zdravá strava,
• realizovať témy a akcie o zdravej výžive uvedené v učebných osnovách, v pláne akcií - Deň mlieka, Deň jablka, Deň zdravej výživy.

 

Jazyková gramotnosť 

Našim cieľom je hravo a nenásilne osvojiť si materinský jazyk v správnej gramatickej podobe a v hovorenej reči. Rozvíjať u detí pozitívny vzťah ku knihám, k hovorenému i písanému slovu a v neposlednej rade k rozvíjaniu fantázie pri tvorení príbehov deťmi a dramatizácii. 

Jazykovú gramotnosť plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít: 

• prednes poézie a prózy – Deň poézie,
• spolupráca a návšteva obecnej knižnice,
• čítanie rozprávok pred popoludňajším odpočinkom,
• prezentácia detí pred verejnosťou (vystúpenia, besiedky),
• využívať detskú školskú knižnicu, pracovať s detskou literatúrou,
• dramatizácie rozprávok,
• spoznávať krásu ľudovej slovesnosti prostredníctvom jazyka.

 

 

Enviromentálna výchova

Príroda sa nachádza všade okolo nás. Je veľmi dôležité, aby sme si ju zachovali aj pre naše ďalšie generácie. Aj naša materská škola dbá na to, aby deti od útleho detstva boli podporované, vzdelávané a vedené k správnemu prístupu k prírode a prostrediu, v ktorom žijeme. Je potrebné rozumieť dôležitosti separovania odpadkov, vytvárať pozitívny vzťah k prírode, starať sa o prírodu, prostredníctvom skúmania, bádania, experimentovania prírodu poznávať.

Enviromentálnu výchovu plánujeme rozvíjať prostredníctvom:

• realizácie triednych a školských akcií s danou tematikou - Vítanie príchodu jesene, Medzinárodný deň stromov, Deň Zeme,
• rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich,
• triedením odpadu,
• venovaním sa čistote a poriadku na školskom dvore,
• vytvorením si zeleného kútika v triede,
• zber a sušenie liečivých rastlín,
• zrealizovať cestu po náučnom chodníku (zameranú na poznanie stromov a rastlín),
• vytvoriť si vyvýšený záhon na školskom dvore a sadiť doň rastliny,
• umiestniť komposter na školskom dvore a vhadzovať doň bio odpad a pozorovať ho,
• budovať povedomie o alternatívnych zdrojoch energie – slnečná energia,
• zaujať správny postoj k šetreniu vodou,
• besedy s odborníkmi životného prostredia (lesník, požiarnik, rybár),
• zrealizovať exkurzie a výlety do prírody v spolupráci s rodičmi.

 

 

Dopravná výchova

Zaoberáme sa nielen poznávaním dopravných značiek a pravidiel, ale predovšetkým rozvojom všetkých zmyslov, ktoré dieťa ako účastník cestnej premávky nevyhnutne potrebuje. Rozvíjame schopnosti detí pozorovať, orientovať sa v dopravnom prostredí materskej školy a reflektovať/hodnotiť vzniknuté situácie z hľadiska bezpečnosti na cestnej komunikácii. 

Dopravnú výchovu plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít: 

• realizáciou projektu Bezpečko
• vychádzkami s pozorovaním cestnej premávky,
• realizáciou triednych a školských akcií s danou tematikou,
• aktivitou na kolesách do škôlky, 
• besedami a ukážkami s príslušníkmi policajného, hasičského zboru. 

 

Regionálna výchova

Ľudové tradície si našli svoje miesto v našej materskej školeuž veľmi dávno. Preto aj našich najmenších vedieme k tomu, aby si vážili a zachovávali bohatstvo, ktoré nám zanechali predkovia. V predprimárnom vzdelávaní je významným prostriedkom spoznávania regiónu s cieľom vytvárania si pozitívneho vzťahu k jeho prírodným a kultúrnym hodnotám. Našim cieľom je utvárať a rozvíjať národné povedomie detí prostredníctvom ľudovej slovesnosti, obohacovať výchovu a vzdelávanie o regionálne prvky. Zachovávať a vytvárať kladný vzťah detí k vytvoreným hodnotám k miestnym zvykom a tradíciám. Deti budú objavovať svoj talent, rozvíjať a podporovať svoju jedinečnosť. Naše deti prispievajú svojím programom – ľudovými piesňami, tancami a hramipriorganizovaní rôznych podujatí v obci, v MŠ.

Regionálnu výchovu plánujeme rozvíjať prostredníctvom týchto aktivít: 

• realizácia projektu Od jari do zimy,
• exkurzie a výlety,
• realizácia triednych a školských akcií s danou tematikou, tradície a sviatky roka, 
• vystúpenia k tradičným sviatkom regionálna výchova, kde je našim cieľom priblížiť deťom naše tradície a zvyky a odovzdať im múdrosti našich predkov a prebúdzať v nich národnú hrdosť. 

 

Naším poslaním a zameraním je vytvoriť takú materskú školu, kde deti prežijú aktívne a šťastné detstvo tým, že im vytvoríme pohodové a priateľské prostredie bez zbytočného stresu, kde sa budú cítiť dobre, kde bude vždy dobrá priateľská nálada a pochopenie. Chceme položiť základy celoživotného vzdelávania všetkým deťom podľa ich možností, záujmu a potrieb.

Spracovala: Mgr.Renáta Stropkaiová, vedúca MZ

III. Dĺžka dochádzky a formy výchovy a vzdelávania

     Dĺžka dochádzky je spravidla 1 – 4 roky,  podľa  výberu zákonných zástupcov dieťaťa. V materskej škole sa uplatňuje celodenná,  podľa požiadaviek rodičov aj poldenná forma vzdelávania.

IV. Učebné osnovy

     Učebné osnovy tvoria súčasť ŠkVP, sú spracované vo forme obsahových celkov prihliadnutím na vlastné osobitosti obsahu výchovy a vzdelávania, charakter výchovno-vzdelávacej činnosti a osobitosti učenia a učenia sa detí predškolského veku na obdobie školského vyučovania

V. Vyučovací jazyk

V Materskej škole Michaľany sa realizuje predprimárnevzdelávanie v slovenskom jazyku.

VI. Spôsob, podmienky ukončovania výchovy a vzdelávania a vydávanie dokladu o získanom vzdelaní

Predprimárne vzdelávanie ukončuje dieťa v materskej škole spravidla v školskom roku, v ktorom do  31. augusta dovŕšilo šiesty rok veku a dosiahlo školskú spôsobilosť, alebo, ak nedovŕšilo šiesty rok veku, ale na základe vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast môže plniť povinnú školskú dochádzku( ide o predčasné zaškolenie dieťaťa na žiadosť zákonného zástupcu).   

Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o získanom stupni vzdelania je osvedčenie o  absolvovaní predprimárnehovzdelávania na prepdísanom tlačive schválenom ministerstvom školstva, ktoré vydáva Materská škola Michaľany.

VII. Hodnotenia detí 

1/  Hlavným prostriedkom hodnotenia detí sú:

❖ pedagogická diagnostika
❖ hodnotenie produktov výtvarných a pracovných činností
❖ hodnotenie PL
❖ pozorovanie hry

Pri pedagogickom diagnostikovaní hľadáme odpoveď na niekoľko otázok:

Účel diagnostikovania?- zistenie stavu rozvoja dieťaťa

Kto diagnostikuje? – učiteľka

Koho? – dieťa

Ako? – pozorovaním

Čo bude výsledkom? – nález

Aké bude opatrenie? – zásah, intervencia, plánovanie

Aká je prognóza? – predpoklady budúceho rozvoja

Etapy diagnostikovania:

• vstupné
• priebežné
• záverečné

2/ Formy hodnotenia:

• symboly
• verbálne
• písomné

Hodnotia sa:

• vopred dané ciele
• čo  najskôr po výkone
• zapájať doň deti
• dať deťom možnosť, nádej na zlepšenie
• vytvoriť portfólio

 

 PREHĽAD O REVIDOVANÍ A DOPLNKOCH

 

 

Dátum

Predmet revidovania, doplnku: