Choď na obsah Choď na menu
 


Informačná povinnosť informačných systémov

 

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ

informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/E

 

 

 

Obsah

1.         Úvod. 3

2.         Účely spracúvania. 4

2.1.      Evidencia žiakov. 4

2.2.      Školský psychológ. 5

2.3.      Školská jedáleň. 6

2.4.      Zverejňovanie foto a video. 7

3.         Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov. 8

4.         Právo podať sťažnosť. 9

 

 

1.Úvod

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných zo strany pravádzkovateľa Vám ako osobe, ktorej osobné spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“)

 

V prípade, ak máte záujem získať podrobnejšie informácie ako sú uvedené v tomto vyhlásení, obráťte sa, prosím, na osobu zodpovednú za ochranu údajov (viď nižšie).

 

Toto vyhlásenie môžeme z času na čas aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením na našom webovom sídle alebo priamo u nás. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 25.5.2018.

 

Zodpovedná osoba – kontaktné údaje:

Ak by ste sa s nami chceli skontaktovať v súvislosti so spracovávaním Vašich osobných údajov, pošlite prosím e-mail na zodpovednaosoba@ppprotect.sk.

 

 

2.Účely spracúvania

2.1.Evidencia žiakov

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k evidencii žiakov.

Právny základ:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Centrálny register Ministerstva školstva SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 245/1998 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Evidencia žiakov. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu.

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle Zákona č. 245/1998 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

2.2.Školský psychológ

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu psychologického poradenstva.

Právny základ:

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Centrálny register Ministerstva školstva SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Školský psychológ. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu.

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

2.3.Školská jedáleň

Účel spracúvania:

Vedenie agendy potrebnej k poskytovaniu stravy a evidencie stravníkov v školskej jedálni.

Právny základ:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Centrálny register Ministerstva školstva SR:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní(školský zákon) v znení neskorších predpisov.

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Školská jedáleň. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje a osobitnú kategóriu.

 

Uchovávanie osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.Zverejňovanie foto a video

Účel spracúvania:

Osobné údaje sú spracúvané  na základe osobitnej potreby a požiadavky. Dotknuté osoby sa môžu podieľať na propagácii obce zverejnením ich fotografií, obrazového záznamu a obrazovo-zvukového záznamu na rôznych propagačných materiáloch a v médiách, na webovom sídle obce a na sociálnych sieťach.  Osobné údaje dotknutej osoby sú spracúvané na základe súhlasu.

Právny základ:

Osobné údaje osôb propagujúcich prevádzkovateľa sú spracúvané na základe súhlasu dotknutej osoby podľa článku 6, ods. 1, písm. a) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a v zmysle článku 6, ods. 1, písm. f) Všeobecného nariadenia o ochrane údajov a § 78 ods. 1, 2 Zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

 

Súdy, OČTK:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Zákona 301/2005 Z. z. trestný poriadok v znení neskorších predpisov, Zákona č. 162/2015 Z. z. správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z., Zákona č. 125/2016 Z. z., Zákona o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Oprávnený orgán štátu:

 • spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa a to v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

Typy osobných údajov

Spracovávame o Vás nasledujúce údaje:

Zmluva. Za účelom plnenia povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov sme povinní spracovávať určité osobné údaje a to bežné osobné údaje.

 

Uchovávanie osobných údajov

 

Vaše osobné údaje uchovávame v zmysle osobitného predpisu a platného Registratúrneho plánu a poriadku zverejneného na webovom sídle v sekcii Ochrana osobných údajov.

 

 

3.Vaše práva podľa NARIADENIA EU A ZÁKONA o ochrane údajov

 

Považujeme za dôležité, aby ste chápali, že osobné údaje ktoré spracúvame sú vašimi údajmi a že s ich spracúvaním súvisia práva. Okrem práva odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov máte aj iné práva, ktoré vyplývajú z Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.

 1. Právo na prístup

Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.

Vo väčšine prípadov vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nie je z Vašej strany požadované inak. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

 1. Právo na nápravu

Prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme, sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

 1. Právo na vymazanie

Za určitých okolností máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracovania alebo v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

 1. Právo na obmedzenie spracovania

Za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

 1. Právo na prenosnosť údajov

Za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

 1. Právo namietať

Máte právo namietať voči spracovaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch (napríklad osobné údaje spracúvame na účel bezpečnosti siete a infraštruktúry). V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracovanie a vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

 1. Práva súvisiace s automatizovaným rozhodovaním

Máte právo odmietnuť automatizované rozhodovanie, vrátane profilovania, z ktorého pre Vás vyplynie právny alebo podobný významný dôsledok. Spoločnosť zvyčajne nepoužíva v kontexte zamestnávania automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.   

 

 

 1. Právo odvolať súhlas

Vo väčšine prípadov Vaše osobné údaje nespracúvame na základe Vášho súhlasu. Môže sa však stať, že v konkrétnych prípadoch o Váš súhlas požiadame. V prípadoch, kedy to urobíme, máte právo odvolať svoj súhlas s ďalším používaním Vašich osobných údajov.

 

4.Právo podať sťažnosť

Ak chcete podať sťažnosť na spôsob, akým sú vaše osobné údaje spracúvané, vrátane uplatnenia vyššie uvedených práv, môžete sa obrátiť na našu Zodpovednú osobu (kontaktné údaje sú uvedené vyššie). Všetky vaše podnety a sťažnosti riadne preveríme.

Ak nie ste spokojný s našou odpoveďou, alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, https://dataprotection.gov.sk, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27;  tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.  

 

§

V prípade akýchkoľvek otázok, týkajúcich sa spracúvania vašich osobných údajov nás môžete kontaktovať prostredníctvom našej Zodpovednej osoby.