Choď na obsah Choď na menu
 


Organizačný poriadok

24. 8. 2022

Materská škola Michaľany, Hlavná 281, 076 14 Michaľany

 

Vnútorný predpis č.1/2022

 

 

 

 

Organizačný poriadok Materskej školy v Michaľanoch

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr.Slavomila Lacková

Zo dňa: 30.8.2022

Platnosť od: 1.9.2022

 

 

 

Vnútorný predpis č. 1/2022

Organizačný poriadok Materskej školy v Michaľanoch

Materská škola Michaľany

 

Vnútorný predpis č. 1/ 2022 vydáva riaditeľ Materskej školy Michaľany v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Dňom nadobudnutia účinnosti stráca platnosť predpis č.5/2022

I. Všeobecná časť

čl. 1

1. Materská škola Michaľany (ďalej len MŠ) je trojtriednou MŠ poskytujúcou celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 2 do 6 rokov a deťom  pokračujúcim  v plnení povinného  predprimárneho vzdelávania.

Cieľom Materskej školy je dosiahnuť optimálnu emocionálnu, sociálnu a kognitívnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti.  Podporovať osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno – emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjať schopnosti a zručnosti, utvárať predpoklady na ďalšie vzdelávanie a pripravovať na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí. Všeobecné a špecifické ciele smerujú k rozvoju elementárnych základov kľúčových kompetencií.

2. Organizačný poriadok Materskej školy Michaľany (ďalej len OP) patrí k základným vnútorným predpisom MŠ.

                                                    čl. 2

 

1. Materskú školu riadi riaditeľka, v prípade jej neprítomnosti ju zastupuje ňou poverený pedagogický zamestnanec materskej školy.
2. Poradným orgánom riaditeľa školy je pedagogická rada, ktorej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy a metodické združenie, ktorého členmi sú všetci učitelia, prípadne aj asistent učiteľa.
3. Vedením metodického združenia poverí riaditeľ odborne zdatného učiteľa, ktorý každoročne predkladá riaditeľovi  na schválenie ročný plán činnosti MZ.

 

II. Organizačné zabezpečenie MŠ Michaľany

1. Riadenie školy

Riaditeľka školy: Mgr.Slavomila Lacková

Pgzamestnanec poverený riadením v neprítomnosti riaditeľky: Mgr. Renáta Stropkaiová   

Vedúca MZ: Mgr. Renáta Stropkaiová

2. Identifikačné údaje školy

NÁZOV                                               : Materská škola Michaľany

ŠTATUTÁR                                      :  Mgr. Zoltán Tarbaj

ZRIAĎOVATEĽ ŠKOLY                 : Obec Michaľany

ADRESA  ZRIAĎOVATEĽA          : Obec Michaľany, Hlavná 108, 076 14 Michaľany 

IČO                                                      00331759

ADRESA ŠKOLY                              Materská škola, Hlavná 281, 076 14 Michaľany

TELEF.ČÍSLO ŠKOLY                    : 056 / 6702261

TEL. ČÍSLO ŠJ                                  : 056 / 6702271

 

3. Druh školy

Trojtriedna materská škola poskytuje celodennú ( podľa požiadaviek   rodičov i poldennú) starostlivosť pre deti od 2do 6 rokov v čase od 7,00 hod. do 16,30 hod.

4. Triedy

Riaditeľ určí pre každú triedu triedneho učiteľa, ktorý zodpovedá za vedenie (a jej správnosť) triednej dokumentácie.Do jednotlivých tried sa deti zaraďujú podľa veku takto: 

  I. trieda: 20 detí (vo veku 2- 4 roky)

              II. trieda: 20 detí(vo veku 4- 5 rokov)

              III. trieda: 20 detí(vo veku 5- 7 rokov)

5. Denný poriadok 

             7,00 -   9,00                

❖ hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
❖ zdravotné cvičenie
❖ činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                                                                             9,00 desiata 

                        9,20 -   11,45

❖ vzdelávacia aktivita
❖ zdravotné cvičenie
❖ pobyt vonku
❖ činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                                                                            11,45 obed         

                         12,30 – 14,50                  

❖ zdravotné cvičenie
❖ činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

                                                         - odpočinok

                                                                         14,50   olovrant 

  15,05- 16,30

❖ hry a činnosti podľa voľby detí, vzdelávacia aktivita
❖ zdravotné cvičenie
❖ pobyt vonku
❖ činnosti zabezpečujúce životosprávu- osobná hygiena

 

III. Záverečné ustanovenia

V prípade akýchkoľvek zmien v organizácií Materskej školy v Michaľanoch sa zmení aj tento organizačný poriadok. Pravidelnú aktualizáciu toho organizačného poriadku zabezpečí riaditeľ školy.

Tento organizačný poriadok nadobúda platnosť dňom 1. septembra 2022.

 

 

 

Prerokované na PgR: 30.8.2022