Choď na obsah Choď na menu
 


Oznam

13. 7. 2021

Oznam

Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z.
o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“):

 

• zákon č. 417/2020 Z.z. zo dňa 17.12.2020, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách (https://www.slovlex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2020/417/20210801.html)  a 
• návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách, ktorý bol schválený NR SR dňa 22.06.2021(https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=8&CPT=506). Predmetný návrh zákona zatiaľ nebol podpísaný prezidentkou SR.

 

Vyššie uvedené právne úpravy od nového školského roku 2021/2022 prinášajú nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

 

• ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v ZŠ a poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí, na ktoré bude možné poskytnúť dotáciu na stravu sú deti, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili, alebo nemohli uplatniť nárok na daňový bonus. V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:

 

• v zmysle 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách nakaždé dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo  ZŠ a v  MŠ alebo v ZŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi;
• v zmysle 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (ďalej len „dieťa v HN“) alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima (ďalej len „dieťa v ŽM“),
• v zmysle 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách nadieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu[1](ďalej len „deti bez daňového bonusu), táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.

 

Rodičia, ktorí nemajú nárok  na daňový bonus vypíšu:

1. cestne_vyhlasenie.docx 

2. prinesú potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo

3. potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Najneskôr do  31.júla 2021 vypísané odovzdajú na Obecný  úrad v Michaľanoch.

Deti rodičov, ktorí si daňový bonus uplatňujú u svojich zamestnávateľov, budú platiť stravné podľa finančných pásmien vydaných MŠVVaŠ.

[1]§ 52zzj ods. 2 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 416/2020 Z. z. (s účinnosťou od 01.01.2022 – odkaz na ustanovenie § 33 ods. 1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení v znení zákona č. 416/2020 Z.

Poznámka: Oznam platí pre ZŠ i MŠ, uverejňujeme ho s láskavým dovolením 

                 pani riaditeľky ZŠ, Mgr.Ľudmily Zembuchovej.